Изх. № 52/21.03.2024 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА,

СВИКВАМ

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 29.03.2024 г. /петък/ от 14:00 часа в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН

находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка № 175/22.11.2023 г. – Даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе за изграждането на обект: „Осигуряване на транспортен достъп до територията, засягаща поземлени имоти с идентификатори: 40467.1.442, 40467.1.320, 40467.1.358 и 40467.1.772, местност „Орта хан“, землището на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив“.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

2. Докладна записка № 55/19.03.2024 г. – Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление вх. № 5081/11.07.2023 г. по писмено искане от Христо Божинов – Заместник-Кмет, заместващ кмета на община Куклен, съгласно заповед № 148/09.03.2023 г.

Вносител: Христо Божинов – Заместник-Кмет на община Куклен

3. Докладна записка № 56/19.03.2024 г. – Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на параграф 27 от преходните и заключителни разпоредби на закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, местност „Кушла“.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

4. Докладна записка № 57/19.03.2024 г. – Съгласие за започване на процедура за промяна на начина на трайно ползване на имот, общинска собственост, /ПИ с ИД 40467.1.303, местност „Орта хан“/.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

5. Докладна записка № 58/19.03.2024 г. – Именуване на местност с общинско значение, с оглед регистрация на административен адрес, местност „Бяла Черква“, с. Добралък.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

6. Докладна записка № 59/19.03.2024 г. – Разпореждане с движима вещ – частна общинска собственост.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

7. Докладна записка № 60/19.03.2024 г. – Приемане на отчет на дейностите, извършени през 2023 г. по „Програма за управление на отпадъците на територията на община Куклен 2021 – 2024 г.“.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

8. Докладна записка № 61/19.03.2024 г. – Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен.

Вносител: д-р Анелия Кметова – Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура, социална политика, младежта и спорта

9. Докладна записка № 62/19.03.2024 г.Определяне на размер на средства за представително облекло на Кметовете на кметства с. Руен и с. Гълъбово.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

10. Докладна записка № 63/19.03.2024 г.Актуализация на строителната програма и бюджета на община Куклен.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

11. Докладна записка № 64/19.03.2024 г. – Приемане на отчет по “Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на община Куклен по показател ФПЧ10 /фини прахови частици под 10 µm) с План на действие за периода 2021-2024 г.”

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

12. Докладна записка № 65/19.03.2024 г. – Приемане на отчет на дейностите, извършени през 2023 г. по „Програма за опазване на околната среда на община Куклен за периода 2021 – 2025 г.“.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

13. Докладна записка № 66/19.03.2024 г. – Приемане на отчет на дейностите, извършени през 2023 г. по ”Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Куклен 2021 – 2023 г.” и ”Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Куклен 2022 – 2031 г.”

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

14. Докладна записка № 67/19.03.2024 г. – Даване на съгласие да се извърши бракуване на дълготрайни материални активи, собственост на община Куклен.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

15. Докладна записка № 68/19.03.2024 г. – Даване на предварително принципно съгласие от Общински съвет за изготвянето на ПУП-ПП за линеен обект на техническата инфраструктура и инвестиционен проект за изграждането на обект: „Обходен път, преминаващ източно от с. Брестник, общ. „Родопи“ до гр. Куклен в участъка от км 2+570 до км 6+050 на републикански път /РП/ III-8606, разположен на територията на община „Родопи“ и община Куклен, област Пловдив.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

16. Докладна записка № 69/19.03.2024 г. – Издаване на Запис на заповед от Община Куклен в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

17. Питания, становища, мнения.

 

Съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА присъствието Ви е задължително.

 
ИВА ДИЧЕВА
Председател на Общински съвет Куклен