Изх. № 235/18.12.2023 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА,

СВИКВАМ

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 28.12.2023 г. /четвъртък/ от 17:30 часа в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН

находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка № 191/28.12.2023 г. – Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера и администриране на местните данъци в община Куклен.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

 

Съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА присъствието Ви е задължително.

 

ИВА ДИЧЕВА
Председател на Общински съвет Куклен