На основание на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ №98/27.11.2018 – последна редакция) и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 3/2018 г.-последна редакция)

КЦМ АД, гр. ПЛОВДИВ

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица за своето инвестиционно предложение:

„Ремонт на сграда с идентификатор №40467.1.764.19, ул. Асеновградско шосе Пловдив 4009“

Инвестиционното предложение ще се реализира на производствената площадка на КЦМ АД, гр. Плодвив-4009, Асеновградско шосе. За допълнителна информация: Явор Кехайов – Директор дирекция „Здраве, безопасност, екология и системи за управление“ тел. 032 609 738