СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЯВЯВА
открит обществен достъп до информация за Уведомление за инвестиционно намерение:

“Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване на ПИ 017136 с площ 0.946 дка в землище на гр. Куклен, местност “Исака“, община Куклен“

Възложител:  Белгин Ферад Халил
Лице за контакти: Марийка Атанасова Граматикова
телефон за контакти: 0898 24 52 52

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода 07.11.2019 г. – 20.11.2019 г., стая 305, ет. 3 в сградата на Община Куклен находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 от 08:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч. Лице за контакти: Стойна Згурова – еколог, телефон: 03115/ 21-20