ОБЩИНА КУКЛЕН
на основание чл. 115 ал. 2 от Закон за опазване на околната среда (ЗООС)
ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112 ал. 3 т. 1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116 ж, ал. 4 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:
“КЦМ“ АД, гр. Пловдив
с оператор: “КЦМ“ АД, гр. Пловдив
с предмет на дейност: Производство на олово, цинк, благородни метали и сплави на тяхна основа

Доклад за безопасност относно: Инвестиционно предложение (ИП) Сграда за преместване на съществуваща късобарабанна пеш (КБП) № 1“
Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 11.11.2019 г. до 10.12.2019 г. в сградата на община Куклен на ул. “Александър Стамболийски“ № 43, ет. 3, стая № 305, всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. и на интернет страницата на Общината.

Лице за контакти:
Петър Георгиев – ст. експерт “ОМП, ГЗ, ЗКИ, ОБЗР и Транспорт”
телефон за връзка: 03115/21-20 e-mail: plg_plovdiv@abv.bg

Стойна Згурова – еколог
телефон за връзка: 03115/21-20 e-mail: stoina_zgurova@abv.bg

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в Деловодството на община Куклен.