Решение № ПВ-173-ПР/2019 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение „Жилищно строителство – 16 жилищни сгради“ в ПИ № 017022 и № 017044, м. „Исака“, землище на гр. Куклен, община Куклен с Възложител Петър Георгиев Стоянов