Уважаеми граждани,

Относно, получени указания във връзка с Писмо с изх. № М-532-15/15.11.2019 г. от РИОСВ – Пловдив и вх. № 8351/18.11.2019 г. в община Куклен, на Вашето внимание представяме списък на предприятията с висок рисков потенциал на територията на община Куклен, както следва:

Наименование на предприятието/съоръжението Класификация на предприятието/съоръжението Информация по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС
ПСНРП ПСВРП
1 2 4 5 6
1. “АГРИЯ“ АД,
предприятие за ПРЗ
ВИСОК рисков потенциал agria-zenithcropsciences.com
2. “КОМБИНАТ ЗА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ“ АД, предприятие за производство на ЦМ ВИСОК рисков потенциал www.kcm2000.bg