О Б Я В Л Е Н И Я

на Решения на Общински съвет Куклен по чл. 124а от ЗУТ

 

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 7 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 3 от 29.11.2019 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен  имот № 001461, местност „Св. Петка” в землището на с. Гълъбово, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 12 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 3 от 29.11.2019 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен  имот № 014031, местност „Св. Георги” в землището на с. Руен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.