На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  /ОВОС/

 

ОБЯВЯВА:

 

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/:

“Жилищно застрояване“ в ПИ 40467.9.367и ПИ 40467.9.368, м. “Хайва Чешма“, землище на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив

Възложители: Димитър Славчев и Илия Маврудиев

 

Лице за контакти:

Валентина Трендафилова
Телефон за контакт: 0878 550 997

 

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 18.09.2020 г. – 01.10.2020 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч.

 

Лице за контакти: Стойна Згурова – еколог
телефон за контакт: 03115/ 21-20