Съобщаваме Ви, чe проектът за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на ПИ 014194, ПИ 014195 и ПИ 014137 за ‘’жилищно застрояване’’, м-т ‘’Свети Георги‘’, с.Руен, община Куклен, област Пловдив е одобрен със Заповед №696/21.09.2020г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.
Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.

Гл. експерт:
/В.Христева/