На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

 

“Изпълнение на Жилищно строителство“ в имот № 567, в землището на с. Гълъбово, Община Куклен, Област Пловдив, местност „Аршов Кайнак.“

 

Възложител: Жореса Манолова
Лице за контакт: инж. Диан Стойчев
Телефон за контакти: 0885 620 930

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 05.11.2020 г. – 18.11.2020 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Стойна Згурова – еколог
Телефон за контакт: 03115/ 21-20