На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение

„Изграждане на търговски център с паркинг, включително изграждане на сондажен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 40467.1.459, землище на гр. Куклен, община Куклен

Възложител: „ГЛОБАЛ ЕЛЕКТРОНИК ДИСТРИБЮШЪН“ ООД
Лице за контакти: Наталия Иванова
Телефон за контакт с Възложителя: 0899/84 74 90

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 19.11.2020 г. – 02.12.2020 г., в сградата на Община Куклен находяща се на адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Стойна Згурова – еколог
Телефон за контакт: 03115/ 21-20