ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА


АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

BG05FMOP001-5.001 „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19


СЪОБЩЕНИЕ

Община Куклен има намерение да кандидатства по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

При кандидатстване и одобрение на заявлението по процедурата, ще се даде възможност на най-нуждаещите се лица от уязвимите групи на територията на Община Куклен, да бъдат подпомогнати с предоставяне на топъл обяд. Така ще се избегне прекъсване на предоставянето на топъл обяд, което е осигурено до 31.12.2020г. по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020г.”, съгласно договор №ФС01-0558 от 29.04.2020г.

Настоящата ситуация, свързана с разпространението на COVID-19 и нейните икономически и социални ефекти върху различни публични сектори поставиха системите за социална защита пред сериозни изпитания.

В условията на извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд се оказа в голяма степен значима помощ, тъй като чрез нея има реална възможност, най-бедните и уязвими хора да продължават да имат храна, от една страна и от друга, да могат да я получат и в дома си, когато противоепидемичните мерки налагат това.

Потребителите ще имат възможност за информиране и консултиране относно предоставяне на социални услуги от Община Куклен и др.

Във връзка с горе посоченото за определяне на лицата, които да бъдат включени като потребители по проекта, и анализиране обстоятелствата относно принадлежността им към целевите групи и наличие на право да се възползват от дейностите по проекта, е необходимо всяко лице да подаде в деловодството на общината: заявление-декларация и декларация за съгласие за  разкриване на данъчна и осигурителна информация по образец.

Назначена с изрична заповед комисия, ще разгледа и анализира наличната информация за идентифициране на нуждаещите се лица, като същата, ще определи потребителите имащи право да бъдат включени в процедурата.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,
МАРИЯ БЕЛЧЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН