На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение (ИП):

„Разширение на производствената дейност на площадка за временно съхраняване и преработване на строителни отпадъци, чрез завишаване на количествата на вече разрешени кодове и видове отпадъци“, имот с № 40467.1.394, гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив

Възложител: „Ростер“ ООД
Лице за контакти: Албена Узунова
Телефон за контакти: 0882/258002

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 07.01.2021 г. – 20.01.2021 г., в сградата на Община Куклен находяща се на адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Стойна Згурова – еколог
Телелефон за контакти: 03115/ 21-20