Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №199 на ОБС Куклен, взето с протокол  №23 от 23.12.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за обект „Улична канализация до УПИ I-009374-жилищно застрояване, отразен в кадастралната карта с ИД №40467.9.638, местност „Хайва чешма” в землището на гр. Куклен,  община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.