Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 201 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 23 от 23.12.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя на поземлен имот № 1052 и имот № 1053 по §4 местност „ Света Неделя” в землището на  с. Гълъбово , община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Обновено на 08.07.2021 г.

Съобщаваме Ви, че е постъпил проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на земеделски земи за ‘’Жилищно строителство’’ на поземлени имоти 1052 и 1053, местност ‘’ Света Неделя’’ по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”.

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.

Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.


Обновено на 12.10.2021г.

Съобщаваме Ви, че проекта за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на земеделски земи за ‘’Жилищно строителство’’ на поземлени имоти 1052 и 1053, местност ‘’ Света Неделя’’ по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ е одобрен със Заповед № 748 от 07.10.2021г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”.

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                                       Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.