ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ,
ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КУКЛЕН
Идентиф. по Регистъра на услугите Наименование на услугата Необходими документи Формуляри за изтегляне Срок за извършване на услугата Такса или цена на услугата в лева
2033 Възстановяване или промяна на име – заявление по образец, нотариално заверено;
– документ за самоличност;
– заверено копие на акт за раждане;
– заверено копие на акт за граждански брак
Приложение № 2а от НФЕСГР Обикновена – 1 работен ден безплатно
2016 Издаване на удостоверение за наследници – искане за издаване на удостоверение за наследници /подава се от пряк наследник/;
– документ за самоличност;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от друго лице/
Приложение № 2 от НИУРН Обикновена – 5 работни дни 3.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 6.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 9.00 лв.
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– документ за самоличност;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Приложение № 1 от НИУРН Обикновена – 5 работни дни 3.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 6.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 9.00 лв.
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– документ за самоличност;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Приложение № 1 от НИУРН Обикновена – 5 работни дни 3.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 6.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 9.00 лв.
2036  Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– документ за самоличност;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Приложение № 1 от НИУРН Обикновена – 5 работни дни 3.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 6.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 9.00 лв.
2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство /учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК/ – искане до органа по настойничество и попечителство;
– декларации за заместник попечител или заместник настойник или член на настойнически съвет;
– акт за раждане на лицето или акт за смърт на родител;
– съдебно решение
Искане за назначаване на настойник-попечител
Декларации съгласие настойничество-попечителство
Обикновена – 5 работни дни безплатно
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– документ за самоличност;
– документите, в които имената се различават;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Приложение № 1 от НИУРН Обикновена – 5 работни дни 3.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 6.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 9.00 лв.
2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– документ за самоличност;
– официален документ, от който да са видни името, датата на раждане,
полът и семейното положение на чуждия гражданин, преведени и легализирани;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Приложение № 1 от НИУРН Обикновена – 5 работни дни 10.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 20.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 30.00 лв.
2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– документ за самоличност;
– документ за платена такса;
– декларация по образец от българския гражданин
Приложение № 1 от НИУРН
Приложение № 13 от НИУРН
Обикновена – 5 работни дни 10.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 20.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 30.00 лв.
2129 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– заявление за постоянен адрес;
– документ за самоличност ;
– документи по гражданско състояние /акт за раждане, акт за граждански брак/;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/;
-нотариален акт за собственост или договор за наем;
-декларация по чл. 92, ал. 3, от ЗГР /подписва се от собственика на жилището пред длъжностното лице в общината или пред нотариус/;
За малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители
 
Приложение № 1 от НИУРН
Приложение № 14
Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР
Обикновена – 5 работни дни 3.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 6.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 9.00 лв.
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– документ за самоличност;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Приложение № 1 от НИУРН Обикновена – 5 работни дни 3.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 6.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 9.00 лв.
2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– заявление за постоянен адрес;
– документ за самоличност ;
– документи по гражданско състояние /акт за раждане, акт за граждански брак/;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/;
-нотариален акт за собственост или договор за наем;
-декларация по чл. 92, ал. 3, от ЗГР /подписва се от собственика на жилището пред длъжностното лице в общината или пред нотариус/;
За малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители
Приложение № 1 от НИУРН
Приложение № 14
Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР
Обикновена – 5 работни дни 3.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 6.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 9.00 лв.
2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес регистриран след 2000 година – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– документ за самоличност;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Приложение № 1 от НИУРН Обикновена – 5 работни дни 3.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 6.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 9.00 лв.
2074 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– адресна карта за настоящ адрес;
– документ за самоличност ;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено  пълномощно /в случаите на искане от друго лице/;
– нотариален акт за собственост или договор за наем;
-декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация /подписва се от собственика на жилището пред длъжностно лице в общината или пред нотариус/
Приложение № 1 от НИУРН
Приложение № 15
Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР
Обикновена – 5 работни дни 3.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 6.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 9.00 лв.
1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– документ за самоличност;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите
на искане от друго лице/
Приложение № 1 от НИУРН Обикновена – 5 работни дни 3.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 6.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 9.00 лв.
2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– адресна карта за настоящ адрес;
– документ за самоличност ;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено  пълномощно
/в случаите на искане от друго лице/;
– нотариален акт за собственост или договор за наем;
-декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация
/подписва се от собственика на жилището пред
длъжностно лице в общината или пред нотариус/
Приложение № 1 от НИУРН
Приложение № 15
Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР
Обикновена – 5 работни дни 3.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 6.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 9.00 лв.
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– документ за самоличност;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно
/в случаите
на искане от други лица/
Приложение № 1 от НИУРН Обикновена – 5 работни дни 3.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 6.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 9.00 лв.
2108  Издаване на удостоверение за правно ограничение – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– документ за самоличност;
– нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от други лица/
Приложение № 1 от НИУРН Обикновена -5 работни дни безплатно
2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– документ за самоличност;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от други лица/
Приложение № 1 от НИУРН Обикновена – 5 работни дни 4.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 8.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 12.00 лв.
2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние – стандартизиран образец на заявление;
– документ за самоличност;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от други лица/
Стандартизиран образец на заявление Обикновена – 5 работни дни 4.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 8.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 12.00 лв.
2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина – заявление по чл. 117 от КМЧП;
– документ за самоличност;
– документи от чужбина /копие от акта, удостоверение за идентичност на имена и др. /,
преведени и легализирани;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление чл.117 от КМЧП Обикновена – 5 работни дни 30.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 60.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 90.00 лв.
2132 Промяна в актовете за гражданско състояние – заявление по чл. 74, ал. 4 от ЗГР;
– документ за самоличност;
– влязло в сила съдебно решение или друг административен акт, удостоверяващ промяната;
– нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от друго лице/
 Заявление по чл. 74, ал. 4 Обикновена -5 работни дни безплатно
2076 Издаване на удостоверение за раждане- дубликат – искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистъра на населението /може да се подаде и от родител/;
– документ за самоличност;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от друго лице/
Приложение № 1 от НИУРН Обикновена – 5 работни дни 4.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 8.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 12.00 лв.
1999  Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал – документи за самоличност на встъпващите в брак;
– заявление за сключване на граждански брак;
– декларации от встъпващите в брак  /по образец/ – подписват се пред длъжностното лице или пред нотариус;
– медицински свидетелства на встъпващите в брак /валидни са 30 дни от датата на издаване/;
– данни за свидетелите;
-при избран режим на разделност на имуществени отношения, встъпващите в брак представят обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим. Ако е сключен брачен договор, те представят удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие;
-разрешение от Районен съд /отнася се за лица от 16 до 18 год. възраст/.
Заявление за сключване на граждански брак
Декларация за сключване на граждански брак
Веднага след сключването на брака безплатно
2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– документ за самоличност;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно  /в случаите на искане от друго лице/
Приложение № 1 от НИУРН Обикновена – 5 работни дни 4.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 8.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 12.00 лв.
2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за първи път – лична карта на обявител;
– съобщение за смърт;
– документ за самоличност на починалия
Обикновена услуга – след съставяне на акта безплатно
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– документ за самоличност на лицето, което трябва да бъде наследник на починалия;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от друго лице/
Приложение № 1 от НИУРН Обикновена – 5 работни дни 4.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 8.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 12.00 лв.
2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/ – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– документ за самоличност;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от друго лице/
Приложение № 1 от НИУРН Обикновена – 5 работни дни 3.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 6.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 9.00 лв.
2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – стандартизиран образец на заявление;
– документ за самоличност;
– документите по гражданско състояние, издадени на територията на община Куклен;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от друго лице/
Стандартизиран образец на заявление Обикновена –
1 работен ден
10.00 лв.
2077  Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– документ за самоличност;
– удостоверение за разрешение за постоянно пребиваване;
– подадено заявление за постоянен и настоящ адрес;
– документи по гражданско
състояние /раждане, гр. брак, развод/
– нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от друго лице/
Приложение № 1 от НИУРН Обикновена – 5 работни дни 10.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 20.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 30.00 лв.
2020 Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– документ за самоличност;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от друго лице/
Приложение № 1 от НИУРН Обикновена – 5 работни дни 3.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 6.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 9.00 лв.
1987 Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и  институции – писмо от институция Обикновена -5 работни дни безплатно
2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи – искане за отразяване на режим на имуществени отношения между съпрузи;
– декларация от двамата съпрузи с нотариална
заверка на подписите за избрания режим
или удостоверение от нотариуса
/при сключен брачен договор/
– нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от друго лице/
Искане за отразяване на режим на имуществени отношения между съпрузи Обикновена – 5 работни дни 10.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 20.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 30.00 лв.
2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители – искане от съдебен изпълнител;
– документ за платена такса
Обикновена -5 работни дни съобразно исканите данни
2390 Комплектоване
и проверка на документи към искане за установяване на наличие на българско гражданство
– молба по образец на Министерството на правосъдието;
– акт за раждане – заверено копие;
– документ за идентичност на имена
/при разлика в имената в
Р България и чужбина/ или заверено копие на изселнически паспорт;
– документ за платена държавна
такса в размер на 50 лв.;
– документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната;
– заверено копие от документ за самоличност от държавата,
чийто гражданин е лицето – при наличие на друго гражданство;
– снимки 2 бр.;
– справка от регистрите на населението, относно гражданството на лицето;
– за жените – заверено копие от документ за сключен граждански брак
Молба за установяване на българско гражданство Обикновена -5 работни дни 30.00 лв.
Извън регистъра  Издаване на преписи от документи – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
– документ за самоличност;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от друго лице/
Приложение № 1 от НИУРН Обикновена – 5 работни дни 5.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 10.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 15.00 лв.

Декларации съгласие настойничество-попечителство;

Декларация за сключване на граждански брак;

Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР;

Декларация по чл.117, т. 3 и т. 4 от КМЧП;

Заявление за припознаване;

Заявление по чл. 74, ал. 4;

Заявление чл.117 от КМЧП;

Искане за издаване на удостоверение за приемно семейство;

Искане за назначаване на настойник-попечител;

Искане за отразяване на режим на имуществени отношения между съпрузи;

Молба за установяване на българско гражданство;

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 2а

Приложение № 13

Приложение № 14

Приложение № 15