МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Проверка на дължими местни данъци и такси

 

Заплащане на местни данъци и такси:

СУМИТЕ ДА СЕ ВНАСЯТ ПО КОД НА ПЛАЩАНЕ, КАКТО СЛЕДВА:
– КОД ЗА Данък върху недвижимите имоти: 442100
– КОД ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ: 442400
– КОД ЗА МПС: 442300
– КОД ЗА МЕСТЕН ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ: 442500
– КОД ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ: 448007
– КОД ЗА ПАТЕНТЕН ДАНЪК: 441400
– КОД ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК: 442800
– КОД ЗА ГЛОБИ И ЛИХВИ: 446500
– КОД ЗА ГОДИШНА ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ: 448013

Административни услуги „Местни данъци и такси”, предоставяни от Община Куклен
Идентиф. по Регистъра на услугите Наименование
на услугата
Необходими документи Формуляри за изтегляне Срок за извършване на услугата Такса или цена на услугата  в лева
2013 Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси – документ за самоличност;
– искане за издаване на документи;
– пълномощно /в случай на искане от друго лице/
Искане за издаване на документи Обикновена – 5 работни дни 5.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 10.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 15.00 лв.
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация – документ за самоличност;
– искане за издаване на документи;
– пълномощно /в случай на искане от друго лице/
Искане за издаване на документи Обикновена – 5 работни дни 4.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 8.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 12.00 лв.
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство – документ за самоличност;
– заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка;
– данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти;
– копие от скица;
– копие от документ за собственост;
– копие от удостоверение за наследници /ако имотът е наследствен/;
– копие от удостоверение за характеристики на имота /за земеделски земи/;
– копие от таксационна характеристика /ако имотът е гора/;
– удостоверение за степен на завършеност;
– пълномощно /в случай на искане от друго лице/
Заявление за удостоверение за данъчна оценка
Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
Обикновена – 5 дни 15.00 лв.
2131 Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства – документ за самоличност;
– искане за издаване на документи;
– пълномощно /в случай на искане от друго лице/
Искане за издаване на документи Обикновена – 5 работни дни 2.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 4.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 6.00 лв.
2397 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци – документ за самоличност;
– искане за издаване на документи;
– пълномощно /в случай на искане от друго лице/
Искане за издаване на документи Обикновена – 5 работни дни 2.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 4.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 6.00 лв.
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък наследство – документ за самоличност;
– искане за издаване на документи;
– пълномощно /в случай на искане от друго лице/
Искане за издаване на документи Обикновена – 5 работни дни 5.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 10.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 15.00 лв.
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък – документ за самоличност;
– искане за издаване на документи;
– пълномощно /в случай на искане от друго лице/
Искане за издаване на документи Обикновена – 5 работни дни безплатно
2125 Предоставяне на данъчна и осигурителна информация – писмо от институция /ако заявителят е институция/;
– документ за самоличност;
– пълномощно /в случай на искане от други лица/
Обикновена – 5 работни дни 5.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 10.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 15.00 лв.
1998  Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси – документ за самоличност;
– искане за издаване на документи;
– пълномощно /в случай на искане от друго лице/
Искане за издаване на документи Обикновена – 5 работни дни 5.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 10.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 15.00 лв.
За целите на комплексното административно обслужване компетентните органи и други правоимащи лица не заплащат такса при изискване и получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК
2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина – документ за самоличност;
– искане за издаване на документи;
– пълномощно /в случай на искане от друго лице/
Искане за издаване на документи Обикновена – 1 работен ден 10.00 лв.
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж – документ за самоличност;
– заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка;
– данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти;
– скица/виза или разрешение за строеж /копие/;
– документ за собственост /копие/;
– пълномощно /в случай на искане от друго лице/
Заявление за удостоверение за данъчна оценка
Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
Обикновена – 5 дни 15.00 лв.
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване – документ за самоличност;
– заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка;
– данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти;
– документ за собственост /копие/;
– пълномощно /в случай на искане от друго лице/
Заявление за удостоверение за данъчна оценка
Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
Обикновена – 5 дни 15.00 лв.
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни – документ за самоличност;
– заявление по образец;
– пълномощно /в случай на искане от друго лице/
Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни по образец Обикновена – 5 работни дни 5.00 лв.
Бърза – 3 работни дни 10.00 лв.
Експресна – 1 работен ден 15.00 лв.
Извън Регистъра Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината  – документ за самоличност;
– данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти;
– копие от документ за собственост;
– копие от скица на имота;
– копие от удостоверение за наследници;
Срок за подаване на декларацията -2/два/ месеца от придобиването
В случай, че имотът е придобит по наследство – срок за подаване – 6 /шест/ месеца от наследяването
Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти веднага безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата – документ за самоличност;
– попълнена декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ;
– копие от удостоверение за наследници
Декларация по чл.32, ал. 1 от ЗМДТ веднага безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване на заявления за отписване на недвижим имот – документ за самоличност;
– заявление за отписване на недвижим имот;
– копие на договор за покупко-продажба или друг документ
Заявление за отписване на недвижим имот веднага безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване  на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства – документ за самоличност;
– данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества;
– документ за собственост;
– удостоверение за данъчна оценка;
– удостоверение за застрахователна стойност;
– фактура или други;
Срок за подаване на декларацията -2/два/ месеца от придобиването
Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества веднага безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил и товарен автомобил с максимална маса до 3,5 т. – документ за самоличност;
– данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
– копие от рег. талон
– копие от договор за покупко-продажба;
– митническа декларация;
– удостоверение за застрахователна стойност или фактура;
– копие от документ за платен данък при придобиване, местен данък- не се дължи ако превозното средство е нов внос с първа регистрация в страната;
– копие от квитанция за платен данък на превозното средство за текущата година;
Ако автомобилът е собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100% с обем на двигателя до 2000 куб.м. и мощност до 117.64 kw се прилага копие на решението на ТЕЛК и удостоверение за семейно положение;
Срок за подаване – 2 месеца от:
при внос  – от регистрацията в КАТ;
– при покупка на територията на страната – от датата на нотариалната заверка
Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона веднага безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване на данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона – документ за самоличност;
– данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона ;;
-копие от  договор за покупко-продажба;
– копие от талон за регистрация;
– митническа декларация;
– удостоверение за застрахователна стойност или фактура;
– копие от документ от платен данък при придобиване, местен данък- не се дължи ако превозното средство е нов внос с първа регистрация в страната;
– копие от квитанция за платен данък на превозното средство за текущата година;
Срок за подаване – 2 месеца от:
при внос  – от регистрацията в КАТ;
– при покупка на територията на страната – от датата на нотариалната заверка
Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона веднага  безплатно
Извън Регистъра  Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано плавателно средство – документ за самоличност;
– декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство;
– договор за покупко-продажба;
– талон за регистрация;
– митническа декларация;
– удостоверение за застрахователна стойност или фактура;
– копие от документ от платен данък при придобиване, местен данък- не се дължи ако плавателното средство е нов внос с първа регистрация в страната;
– копие от квитанция за платен данък на плавателното средство за текущата година;
Срок за подаване – 2 месеца от придобиването му
Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство веднага  безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано  въздухоплавателно средство – документ за самоличност;
– декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство;
– копие от договор за покупко-продажба;
– копие от талон за регистрация;
– митническа декларация;
– удостоверение за застрахователна стойност или фактура;
– копие от документ от платен данък при придобиване,  местен данък- не се дължи ако превозното средство е нов внос с първа регистрация в страната;
– копие от квитанция за платен данък на въздухоплавателното средство за текущата година;
Срок за подаване – 2 месеца от придобиването му
Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство веднага  безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване на декларации за отписване на моторно превозно средство – документ за самоличност;
– декларация за отписване на МПС
– копие на договор за покупко-продажба;
– удостоверение от КАТ за прекратена регистрация на превозното средство
Декларация за отписване на МПС веднага безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване  на декларации за облагане с годишен патентен данък – документ за самоличност;
– декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък веднага  безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци – документ за самоличност;
– декларация за освобождаване на такса за сметосъбиране и сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци
– пълномощно /в случай на искане от друго лице/
Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци веднага безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции – документ за самоличност;
– искане за прихващане или възстановяване;
-документ, доказващ плащането
– предоставяне на банкова сметка на лицето за което ще се възстановява надвнесената сума
Искане за прихващане или възстановяване веднага безплатно
Извън Регистъра Приемане на декларации за облагане с  туристически данък – документ за самоличност;
– декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък веднага безплатно
Извън Регистъра Приемане на декларации за облагане с  данък върху таксиметров превоз на пътници – документ за самоличност;
– декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници
Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници веднага безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване на декларации за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на смостоятелни обекти в нея – документ за самоличност;
– данъчна декларация
по чл. 14, ал. 2, от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на смостоятелни обекти в нея;
– копие от документ за собственост;
– копие от скица на имота;
– копие от образец 14 – Акт за приемане на конструкцията;
– копие от образец АКТ 15;
– Копие от разрешение за строеж
Срок за подаване на декларацията -2/два/ месеца от издаването на образец АКТ 14 или образец АКТ 15
Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2, от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на смостоятелни обекти в нея веднага безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване на данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение – копие от документ за самоличност;
– копие от документ за собственост;
– копие от документ удостоверяващ степента на увреждане /намалена работоспособност при инвалидност – Решение на ТЕЛК, заверено с гриф „Влязло в сила“;
– Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение;
– срок за подаване на декларацията – два месеца от датата на настъпване на обстоятелство за ползване на данъчно облекчение.
Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение веднага безплатно
Извън Регистъра Прием и обработка на данъчна декларация по чл. 117 за заплащане на такса за притежаване на куче от Закона за местните данъци и такси и чл. 4, ал. 1, т. 5 от Наредба № 21 за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Куклен -Копие от ветеринаромедицински картон на кучето;
-копие от документ, доказващ освобождаване от такса;
– Данъчна декларация по чл. 117 за заплащане на такса за притежаване на куче от Закона за местните данъци и такси и чл. 4, ал. 1, т. 5 от Наредба № 21 за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Куклен;
– срок за подаване на декларацията – три месеца от датата на придобиване на кучето;
– срок за заплащане на таксата – ежегодно до 31 март на съответната година, или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.
Данъчна декларация по чл. 117 за заплащане на такса за притежаване на куче от Закона за местните данъци и такси и чл. 4, ал. 1, т. 5 от Наредба № 21 за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Куклен веднага безплатно