Регистри и декларации по ЗПКОНПИ

Регистър за вписване на декларациите по чл. 35 ал. 1 т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

 

№ по ред Име, презиме и фамилия Месторабота Длъжност
1 Гергана Тошкова Община Куклен Финансов контрольор
2 Веска Терзиева Община Куклен Главен специалист
3 Илия Маврудиев Община Куклен Главен специалист
4 Маргарита Матрева Община Куклен Технически сътрудник
5 Стефанка Петкова Община Куклен Специалист
6 Илия Димов Община Куклен Началник на отдел
7 Диана Давчева Община Куклен Кметски наместник
8 Стойна Згурова Община Куклен Еколог
9 Тодорка Сбиркова Община Куклен Старши счетоводител
10 Ива Дичева Община Куклен Главен експерт
11 Пенка Кабакова Община Куклен Специалист
12 Мейрем Реджебова Община Куклен Старши специалист
13 Несрин Раифова Халил Община Куклен Старши експерт
14 Таня Георгиева Община Куклен Специалист
15 Елена Апостолова Община Куклен Главен счетоводител „Образование”
16 Елена Валхайм Община Куклен Младши експерт
17 Азизе Хаджиянева Община Куклен Главен експерт
18 Петър Георгиев Община Куклен Старши експерт
19 Димитър Панайотов Община Куклен Главен специалист
20 Мария Генова Община Куклен Главен юрисконсулт
21 Антоанета Тотева Община Куклен Старши счетоводител
22 Юлкер Дрянкова Община Куклен Главен специалист
23 Цветелина Милянчева Община Куклен Технически сътрудник
24 Милена Трайкова Община Куклен Главен експерт
25 Тодор Лозанов Община Куклен Началник на отдел
26 Гергана Драгоева Община Куклен Главен експерт
27 Цветан Върбановски Община Куклен Главен специалист
28 Мариана Ганева Община Куклен Секретар
29 Мария Ковачева Община Куклен Директор на дирекция
30 Румяна Семерджиева Община Куклен Главен специалист
31 Гергана Куцинова Община Куклен Главен счетоводител
32 Мариана Лозанова Община Куклен Главен специалист
33 Надка Щътова Община Куклен Директор на Детска градина
34 Виолета Тягова Община Куклен Главен специалист
35 Надежда Петаларева Община Куклен Младши експерт
36 Анатолий Апостолов Община Куклен Организатор на дейност „Чистота”
37 Георги Джуров Община Куклен Специалист
38 Йорданка Ангелова Община Куклен Специалист
39 Диана Учкова Община Куклен Счетоводител
40 Елка Димитрова Община Куклен Специалист
41 Димитър Иванов Община Куклен Техник горско стопанство
42 Магдалина Налджиева Община Куклен Младши експерт
43 Васил Ринков Община Куклен Кметски наместник
44 Владимир Бинев Община Куклен Старши юрисконсулт
45 Георги Вълев Община Куклен Главен експерт
46 Деница Кметова-Мехмед Община Куклен Юрисконсулт
47 Елия Доева Община Куклен Технически сътрудник
Елия Доева Община Куклен Младши експерт
48 Илхан Кадир Община Куклен Младши експерт
49 Красимир Иванов Община Куклен Кметски наместник
50 Райчо Бижев Община Куклен Кметски наместник
51 Силвия Власева Община Куклен Главен юрисконсулт
52 Спас Кисьов Община Куклен Кметски наместник
53 Тодор Недков Община Куклен Ръководител звено
54 Теодора Дочева Община Куклен Счетоводител
Теодора Дочева Главен счетоводител
55 Кристина Рахова Община Куклен Младши експерт
56 Любляна Ринкова Община Куклен Кметски наместник
57 Станка Манолова Община Куклен Специалис
58 Гергана Тошкова Община Куклен Главен счетоводител отдел „Образование”
59 Георги Вълев Община Куклен Финансов контрольор
60 Виктория Христева Община Куклен Главен експерт
61 Валентина Славова-Трендафилова Община Куклен Младши експерт
62 Владимир Димов Община Куклен Кметски наместник
63 Цветелина Лозанова Община Куклен Младши експерт
64 Албена Иванова Община Куклен Младши експерт
65 Цветелина Караганова-Димитрова Община Куклен Главен счетоводител отдел Образование
66 Дурсун Рамаданов Община Куклен Техник горско стопанство
67 Радосвета Папанова Община Куклен Главен експерт
68 Мария Найденчовска Община Куклен Младши експерт
69 Илхан Емин Кадир Община Куклен Началник отдел
70 Азизе Хаджиянева Община Куклен Началник отдел
71 Кремена Миткова Община Куклен Специалист

Регистър за вписване на декларациите по чл. 35 ал. 1 т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

 

№ по ред Име, презиме и фамилия Месторабота Длъжност
1 Диана Петкова Учкова Община Куклен Счетоводител
2 Димитър Йорданов Иванов Община Куклен Техник горско стопанство
3 Елка Николова Димитрова Община Куклен Специалист
4 Костадин Асенов Гагов Община Куклен Ръководител звено горско стопанство
5 Юлкер Ибрахимова Дрянкова Община Куклен Главен специалист
6 Георги Вълев Община Куклен Главен експерт
7 Георги Стефанов Община Куклен Специалист – ТСУ
8 Деница Кметова-Мехмед Община Куклен Юристконсулт
9 Елия Доева Община Куклен Технически сътрудник
Елия Доева Младши експерт
10 Мария Найденчовска Община Куклен Главен експерт
11 Пенка Кабакова Община Куклен Специалист
12 Валентина Трендафилова Община Куклен Младши експерт
13 Васил Ринков Община Куклен Кметски наместник
14 Любляна Ринкова Община Куклен Кметски наместник
15 Станка Манолова Община Куклен Специалис
16 Гергана Тошкова Община Куклен Главен счетоводител отдел „Образование”
17 Георги Вълев Община Куклен Финансов контрольор
18 Силвия Власева Община Куклен Главен юрисконсулт
19 Кристина Рахова Община Куклен Младши експерт
20 Виктория Христева Община Куклен Главен експерт
21 Владимир Димов Община Куклен Кметски наместник
22 Тодор Недков Община Куклен Ръководител звено горско стопанство
23 Магдалина Налджиева Община Куклен Младши експерт
24 Диана Давчева Община Куклен Кметски наместник
25 Цветелина Лозанова Община Куклен Младши експерт
26 Албена Иванова Община Куклен Младши експерт
27 Цветелина Караганова-Димитрова Община Куклен Главен счетоводител отдел Образование
28 Теодора Дочева Община Куклен Счетоводител
29 Теодора Дочева Община Куклен Главен счетоводител отдел Образование
30 Мария Генова Главен юрисконсулт Младши експерт
31 Спас Кисьов Община Куклен Кметски наместник
32 Владимир Бинев Община Куклен Главен експерт
33 Дурсун Рамаданов Община Куклен Техник горско стопанство
34 Радосвета Папанова Община Куклен Главен експерт
35 Красимир Иванов Община Куклен Кметски наместник
36 Райчо Бижев Община Куклен Кметски наместник
37 Илхан Кадир Община Куклен Началник на отдел
38 Кремена Миткова Община Куклен Специалист
39 Мария Найденчовска Община Куклен Младши експерт
40 Любляна Ринкова Община Куклен Кметски наместник

Декларациите по ЗПУКИ можете да изтеглите от ТУК