Регистри и декларации по ЗПКОНПИ

Регистър за вписване на декларациите по чл. 35 ал. 1 т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

 

№ по ред Име, презиме и фамилия Месторабота Длъжност
1 Александър Ангелов Тавков Община Куклен Кметски наместник
2 Гергана Кирилова Тошкова Община Куклен Финансов контрольор
3 Владимир Димитров Димов Община Куклен Кметски наместник
4 Веска Тодорова Терзиева Община Куклен Главен специалист
5 Валя Иванова Раднева Община Куклен Старши експерт
6 Илия Атанасов Маврудиев Община Куклен Главен специалист
7 Маргарита Петрова Матрева Община Куклен Технически сътрудник
8 Стефанка Иванова Петкова Община Куклен Специалист
9 Илия Стефанов Димов Община Куклен Началник на отдел
10 Диана Йорданова Давчева Община Куклен Кметски наместник
11 Стойна Георгиева Згурова Община Куклен Еколог
12 Тодорка Костадинова Сбиркова Община Куклен Старши счетоводител
13 Ива Николова Дичева Община Куклен Главен експерт
14 Пенка Атанасова Кабакова Община Куклен Специалист
15 Мейрем Ибрямова Реджебова Община Куклен Старши специалист
16 Ира Милкова Апостолова Община Куклен Специалист
17 Несрин Раифова Халил Община Куклен Старши експерт
18 Таня Георгиева Георгиева Община Куклен Специалист
19 Елена Илиева Апостолова Община Куклен Главен счетоводител „Образование”
20 Елена Георгиева Валхайм Община Куклен Младши експерт
21 Азизе Хакъева Хаджиянева Община Куклен Главен експерт
22 Петър Любомиров Георгиев Община Куклен Старши експерт
23 Димитър Иванов Панайотов Община Куклен Главен специалист
24 Мария Петрова Генова Община Куклен Старши юрисконсулт
25 Антоанета Златкова Тотева Община Куклен Старши счетоводител
26 Юлкер Ибрахимова Дрянкова Община Куклен Главен специалист
27 Цветелина Славчева Милянчева Община Куклен Технически сътрудник
28 Милена Милкова Трайкова Община Куклен Главен експерт
29 Тодор Атанасов Лозанов Община Куклен Началник на отдел
30 Гергана Иванова Драгоева Община Куклен Главен експерт
31 Цветан Маринов Върбановски Община Куклен Главен специалист
32 Мариана Благоева Ганева Община Куклен Секретар
33 Мария Илиева Ковачева Община Куклен Директор на дирекция
34 Румяна Костова Семерджиева Община Куклен Главен специалист
35 Гергана Манолова Куцинова Община Куклен Главен счетоводител
36 Мариана Васкова Лозанова Община Куклен Главен специалист
37 Надка Петрова Щътова Община Куклен Директор на Детска градина
38 Недялка Спасова Георгиева Община Куклен Главен юрисконсулт
39 Виолета Георгиева Тягова Община Куклен Главен специалист
40 Надежда Кирилова Петаларева Община Куклен Младши експерт
41 Цаньо Дончев Лазаров Община Куклен Ръководител звено
42 Анатолий Костадинов Апостолов Община Куклен Организатор на дейност „Чистота”
43 Георги Николов Джуров Община Куклен Специалист
44 Йорданка Ангелова Община Куклен Специалист
45 Диана Петкова Учкова Община Куклен Счетоводител
46 Елка Николова Димитрова Община Куклен Специалист
47 Димитър Йорданов Иванов Община Куклен Техник горско стопанство
48 Магдалина Иванова Налджиева Община Куклен Главен специалист

Регистър за вписване на декларациите по чл. 35 ал. 1 т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

 

№ по ред Име, презиме и фамилия Месторабота Длъжност
1 Диана Петкова Учкова Община Куклен Счетоводител
2 Димитър Йорданов Иванов Община Куклен Техник горско стопанство
3 Елка Николова Димитрова Община Куклен Специалист
4 Костадин Асенов Гагов Община Куклен Ръководител звено горско стопанство
5 Еню Ташев Илиев Община Куклен Финансов контрольор
6 Юлкер Ибрахимова Дрянкова Община Куклен Главен специалист

Декларациите по ЗПУКИ можете да изтеглите от ТУК