Регистрация на домашно куче

Необходими документи:

  • заявление;
  • копие от паспорта на кучето;
  • документ за платена такса за административна регистрация на куче;
  • други /пълномощно и т.н./.

Такса за административна регистрация на куче е еднократна и е в размер на 3,00 лева.

Собственикът на куче получава удостоверение за административна регистрация на куче.

 

Собствениците на кучета заплащат и годишна такса в размер на 15,00 лева за всяко притежавано от тях животно. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация по чл. 117 от Закона за местните данъци и такси и чл. 4, ал. 1, т. 5 от Наредба № 21 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Куклен. Таксата в размер на 15,00 лева се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването. Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, за което ежегодно подават декларация по чл. 117 от Закона за местните данъци и такси и чл. 4, ал. 1, т. 5 от Наредба № 21 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Куклен, за да декларират обстоятелството за освобождаване от годишната такса.