Номер: 2016-045
Процедура: Открита процедура
Уникален номер в регистъра на АОП: 00797-2018-0060

ОБЩИНА КУКЛЕН, с адрес на управление: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ЕИК 115631816, представлявано от Мария Белчева – кмет на Община Куклен, и Гергана Куцинова – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и от друга

 

[MMFileList format=”table” types=”png,pdf,docx” orderby=”date”][/MMFileList] [MMFileList folder="/../../op/test/" format="ul" orderby="date" order="desc" types="png,pdf,docx" target="_blank" ] [/MMFileList]
Файл Размер Дата
{name} {size} {date} г.
[MMFileList format="ul" orderby="date" order="desc" types="png,pdf,docx" target="_blank" ] [/MMFileList]
Файл Размер Дата
{name} {size} {date} г.