ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

Директор на Дирекция „АПИО, ФСД и МДТ“ – Мария Ковачева
Телефон за връзка: 03115/2120, вътрешен -122
e-mail : finansi@kuklen.org

 

Директор на Дирекция „Устройство на територията, строителство, програми, проекти, общинска собственост, междусекторни политики, екология, туризъм, транспорт, отбранително мобилизационна подготовка и гражданска регистрация “ и главен архитект на Община Куклен – Марий Гаджев,
Телефон за връзка: 03115/2150, вътрешен – 115

 

Началник отдел „УТС“ и главен инженер на Община Куклен – инж.Тодор Лозанов
Телефон за връзка: 03115/2150, вътрешен – 115

 

Началник отдел „ПП, ОС, МП, ЕТТ, ОМПС и ГР“ – Илия Димов
Телефон за връзка: 03115/2120

 

Главен счетоводител – Гергана Куцинова
Телефон за връзка: 03115/2120; вътрешен – 127
e-mail : finansi@kuklen.org

 

Финансов контрольор по ЗДФК – Гергана Тошкова
Телефон за връзка: 03115/2120

 

Главен юрисконсулт – Мария Генова
Телефон за връзка: 03115/2120; вътрешен – 122

 

Младши експерт ЧР – Магдалина Налджиева
Телефон за връзка: 03115/2120;

 

Главен експерт Местни данъци и такси – Ива Дичева
Телефон за връзка: 03115/2120; телефон/факс 03115/2165
e-mail : mdt@kuklen.org

 

Старши експерт Гражданска защита – Петър Георгиев
Телефон за връзка: 03115/2120

 

Еколог – Стойна Сгурова
Телефон за връзка: 03115/2192