Администрация:

Финансов контрольор по ЗДФК – Гергана Тошкова
Телефон за връзка: 03115/2120

Директор на Дирекция „Обща администрация“ – Мария Ковачева
Телефон за връзка: 03115/2120, вътрешен -122

Главен юрисконсулт – Недялка Георгиева
Телефон за връзка: 03115/2120, вътрешен – 122

Старши Юрисконсулт – Мария Генова
Телефон за връзка: 03115/2120; вътрешен – 122

Главен специалист ЧР – Магдалина Налджиева
Телефон за връзка: 03115/2120;

Главен счетоводител – Гергана Куцинова
Телефон за връзка: 03115/2120; вътрешен – 127
e-mail : finansi@kuklen.org

Дирекция „Устройство на територията, строителство, програми, проекти, общинска собственост, междусекторни политики, екология, туризъм, транспорт, отбранително мобилизационна подготовка и гражданска регистрация “ – арх. Марий Гаджев,
Телефон за връзка: 03115/2150, вътрешен – 115

Главен инженер на Община Куклен – инж.Тодор Лозанов
Телефон за връзка: 03115/2150, вътрешен – 115

Секретар – Мариана Ганева
Телефон за връзка: 03115/21 20, вътрешен 141

Главен експерт Местни данъци и такси – Ива Дичева
Телефон за връзка: 03115/2120; телефон/факс 03115/2165
e-mail : mdt@kuklen.org

Главен експерт – Петър Георгиев
Телефон за връзка: 03115/2120

Началник отдел ПП, ОС, МП, ЕТТ, ОМПС и ГР – Илия Димов
Телефон за връзка: 03115/2120

Еколог – Стойна Сгурова
Телефон за връзка: 03115/2192