ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на план-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2019 г.

 Дата на провеждане на общественото обсъждане:  20 декември 2018 г.

 Начален час: 09:00 часа.

Място на провеждане: Заседателна зала на Общински съвет Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ет. 3.

Целта на обсъждането е гражданите на общината и заинтересованите страни да изкажат своите мнения, да дадат предложения или изкажат становище по проекта на план – сметка за 2019 г. Предлагаме за обсъждане следната рамка по предложения проект на план-сметка за 2019 г., включваща необходимите разходи за:

1.осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

2. събиране,включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

3.проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

4.почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Община Куклен чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите страни да направят своите предложения и становища на следния електронен адрес: kmet@kuklen.org или в деловодството на Община Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски”№ 43, ет. 1,  до  20.12.2018 г.

Приложение: проект на план-сметката за 2019 г. с предложение за одобряване.

Мария Белчева (П)

Кмет на Община Куклен