ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ПЪЛЕН СПИСЪК НА ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ, В КОИТО ОБЩИНА КУКЛЕН ПУБЛИКУВА ИНФОРМАЦИЯ

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на земеделски земи отдадени под наем и аренда

Регистър на парковете и зелените площи, на дълготрайните декоративни дървета, на отделни ценни редки дървета и храсти в регулационните граници на населените места в община Куклен

Регистър на пчелините и пчелните семейства

Регистър на язовирите на територията на Община Куклен

Регистър на паметниците на територията на Община Куклен

Регистър на военните паметници на територията на Община Куклен

Регистър на училища, детска градина и обслужващи звена на територията на Община Куклен

Регистър на културните институти в Община Куклен

Регистър на спортните клубове в Община Куклен

Регистър на социалните услуги и проекти в Община Куклен

Регистър на лекарските практики

Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на територията на Община Куклен

Регистър на издадените карти за безплатно паркиране на инвалиди на жители на Община Куклен

Регистър на получените дарения

Регистър на издадените разрешения за строеж