ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ПЪЛЕН СПИСЪК НА ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ, В КОИТО ОБЩИНА КУКЛЕН ПУБЛИКУВА ИНФОРМАЦИЯ

Регистър на парковете и зелените площи, на дълготрайните декоративни дървета, на отделни ценни редки дървета и храсти в регулационните граници на населените места в община Куклен

Регистър на паметниците на територията на Община Куклен

Регистър на военните паметници на територията на Община Куклен

Регистър на училища, детска градина и обслужващи звена на територията на Община Куклен

Регистър на културните институти в Община Куклен

Регистър на спортните клубове в Община Куклен

Регистър на социалните услуги и проекти в Община Куклен

Регистър на лекарските практики

Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на територията на Община Куклен

Регистър на издадените карти за безплатно паркиране на инвалиди на жители на Община Куклен

Регистър на издадените разрешения за строеж
Регистър на издадени административни актове за одобрени подробни устойствени планове
Заповед №…/дата; Вид устройствен план Обхват на устройствения план Възложител
1 №37/20.01.2023г. на кмета на Община Куклен Комплексен проект за инвестиционна инициатива съгласно чл.150 и изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXIII-011433 производствена и складова дейност и УПИ 11.1640-производствена и складова дейност, м-ст "Капсида", з-ще гр. Куклен "СИ ТИ ПАРК КАПА" ЕООД и "ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА" ЕАД
2 №57/01.02.2023г. на кмета на Община Куклен Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и разширение на съществуваща площадка за промяна предназначение на земеделска земя ПИ с ИД №18277.2.869 с площ 122 кв.м., ПИ с ИД №18277.2.868 с площ 144 кв.м., ПИ с ИД №18277.2.352 с площ 148 кв.м. и ПИ с ИД №18277.2.866 с площ 151 кв.м. за разширение на съществуваща площадка за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 003437-жил. застр., местност „Св. Влас” в землището на с. Гълъбово "ВАРУМ-Р" ЕООД
3  №95/16.02.2023г. на кмета на Община Куклен Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-011319 произв., скл. и търговска дейн., местност „Капсида” в землището на Гр. Куклен  "ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА" ЕАД
4  №112/20.02.2023г. на кмета на Община Куклен Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване Изменение на ПУП-ПРЗ за  УПИ ХV-зеленина и ХVI-общ. обсл., бензиностонция от кв. 4 по регулационния план на  Гр. Куклен  Л. П. М. и П. Л. М.
5  №203/28.03.2023г. на кмета на Община Куклен Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-6 стоп. дейност, УПИ IV-5 стоп. дейност и ХVII-5 стоп. дейност, кв. 111 па план на стопански двор – Гр. Куклен Община Куклен
6  №239/10.04.2023г. на кмета на Община Куклен Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-377 стоп. дейн., III-377 стоп. дейн., XXIV-377 произв. дейн. VII-377 стоп. дейн., местност „Орта хан” в з-ще на Гр. Куклен "МД СТРОЙ БГ" ЕООД с упр. Диан  Господинов и Петко Божков
7  №279/27.04.2023г. на кмета на Община Куклен Изменение на подробен устройствен план – план за регулация Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 1040, жил. застр. м."Св. Неделя" и УПИ I-1039 м."Киселица"  по план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, з-щи с.Гълъбово  "ДЖИ ТИ БИЛД" ЕООД с упр. Георги Жечев, Албена  Йотова и Кирил  Стефанов
8  №280/27.04.2023г. на кмета на Община Куклен Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване ПИ с ИД №18277.2.222 с площ 999кв.м. за разширение на съществуваща площадка за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 002219-жил. застр., местност „Кленът” в з-ще на с. Гълъбово А. П. Г. и М. Б. Г.
9 № 406/28.06.2023г. на кмета на Община Куклен Комплексен проект за инвестиционна инициатива съгласно чл.150 Газоснабдяване на община Куклен; Подобект:Отклонение от главен разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на гр.Куклен за захранване на ПИ 40467.11.174 "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД
10 № 538/15.08.2023г. на кмета на Община Куклен Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване Изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.36 за УПИ XVI-220 ветеринарна лечебница, по регулационния план на гр.Куклен Община Куклен
11 № 572/31.08.2023г. на кмета на Община Куклен Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-232 спа хотел ваканционно селище, местност "Гьолът" в землището на с.Руен "РУЕН ЛЕЙК ФИШЪРИ" ООД
12 № 625/28.09.2023г. на кмета на Община Куклен Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 1.451 складова и търговска дейност – склад и търговия на дърва и стр.материали и УПИ I-405, местност "Орта хан", землището на гр.Куклен "ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ДАСС" ООД
13 № 662/12.10.2023г. на кмета на Община Куклен Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за разширение към съществуваща площадка Проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с ИД 18277.2.222,местност "Кленът", землище на с.Гълъбово с изменение на ПУП-ПРЗ за разширение към съществуваща площадка – УПИ 002219-жил.застр., местност"Кленът", землище на с.Гълъбово М.Б.Г. и А.П.Г.
14 №794/29.11.2023г. на кмета на Община Куклен Комплексен проект за инвестиционна инициатива съгласно чл.150 Комплексен проект за инвестиционна инициатива за проектиране на уличен водопровод за ПИ 40467.9.680, местност "Хайва чешма", землище на гр.Куклен К.Г.П.
15 №805/05.12.2023г. на кмета на Община Куклен Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване Изменение на ПУП-ПРЗ на част от м-в 20 за УПИ 020166-жил.застр.,местност "Богньовица", землище на с.Добралък С.В.А.; А.И.И.;С.А.К.

 

Регистър на издадени административни актове за одобрени подробни устойствени планове за 2023 г.

Регистър на издадени административни актове за одобрени подробни устойствени планове за 2022 г.

Регистър на издадени административни актове за одобрени подробни устойствени планове за 2021 г.

Регистър на издадени административни актове за одобрени подробни устойствени планове за 2020 г.

Регистър на издадени административни актове за одобрени подробни устойствени планове за 2019 г.

Регистър на издадени административни актове за одобрени подробни устойствени планове за 2018 г.