ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ПЪЛЕН СПИСЪК НА ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ, В КОИТО ОБЩИНА КУКЛЕН ПУБЛИКУВА ИНФОРМАЦИЯ

Количества разделно събрани отпадъци от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана на територията на Община Куклен през 2018 г.

Регистър на домашни кучета на територията на Община Куклен за 2018 г.

Регистър на дълготрайните декоративни дървета и на дървета с историческо значение на територията на Община Куклен

Регистър на озеленените площи на територията на Община Куклен

Регистър на военните паметниците на територията на Община Куклен

Регистър на културните институти в Община Куклен

Регистър на паметниците на територията на Община Куклен

Регистър на социалните услуги в Община Куклен

Регистър на спортните клубове в Община Куклен

Списък на училища, детска градина и обслужващи звена

Регистър на лекарските практики

Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на територията на Община Куклен

Главен регистър за публична общинска собственост, актуализиран към 01.2019г.

Главен регистър за частна общинска собсвеност, актуализиран към 01.2019г.

Регистър за разпоредителни сделки – общинска собственост актуализиран към 01.2019г.

Регистър на земеделски земи отдадени под наем и аренда

Регистър на концесиите

Регистър на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Регистър на язовирите

 Регистър на пчелините и пчелните семейства

Регистър на получени дарения от Oбщина Kуклен

Регистър на търговските дружества с общинско участие