ХАРТА НА КЛИЕНТА

Община Куклен е административно – териториална единица за осъществяване на местното самоуправление и местната политика.Основните ни приоритети са в областта на общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея, образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните дейности, социалните услуги, опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси, поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма.

Общинска администрация Куклен е разработила и внедрила интегрирана система за управление на качеството , околната среда и условията на труд – ISO 9001 : 2008, ISO 14001:2005, OHSAS 18001 : 2002. В резултат на провежданата политика по качеството и ефективно действащата система по управление на качеството, Община Куклен цели да постигне подобрение на дейността си и да спечели доверието и уважението на своите клиенти.

Главната цел на провежданата от Ръководството на Община Куклен политика по качеството е превръщане на Общинска администрация – Куклен в модерна администрация, способна да отговори на очакванията на обществото в процеса „От присъединяване към интеграция“ в европейската общност, чрез предоставяне на компетентно, ефективно и ефикасно обслужване на гражданите и юридическите лица в условия на законност, равнопоставеност, прозрачност, етнически толерантен модел и непрестанен стремеж за противодействие и превенция на корупцията. 

Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване. Основните цели, които си поставяме, са:

• да подобрим достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;

• постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;

• постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване;

• да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.

• повишаване на ефективността по предотвратяване на корупционните практики и ограничаване на корупционния риск.

За постигането на тези цели ние се задължаваме:

• да се държим професионално и да се отнасяме с уважение и търпение към всеки от Вас;

• да спазваме принципите на равнопоставеност към всички клиенти;

• да бъдем коректни с Вас като предложим оптимално решение за вашия проблем;

• да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности;

• да предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване;

• да спазваме конфидинциалност относно Вашите запитвания и жалби;

• да Ви осигурим ясен, широко разгласен и лесно достъпен начин да предоставяте Вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от качеството на административното обслужване;

• да Ви информираме относно възможностите за обжалване, с оглед защита на Вашите права и интереси;

• да довеждаме до Вашето знание резултатите от анализа на нашата работа;

• да Ви се извиним при допусната неточност или загуба на време, възникнала от наша страна при обслужването Ви.

В замяна, очакваме от Вас:

• да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение;

• да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;

• да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават предоставените услуги или информация;

• да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга;

• да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.

Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

• като ни посетите или ни пишете на адреса на общината – гр. Куклен, ул. “ Александър Стамболийски“ № 43;

• може да използвате и телефоните на общината 03115/2120; тел/факс -03115/2165;

• Общинска администрация е на посочения адрес. Обедната почивка на служителите е от 12.00 до 13.00 часа;

• подробности за извършваните от нас административни услуги, можете да намерите по всяко време на интернет  сайта на общината www.kuklen.org

Ние очакваме от Вас да изразявате свободно вашите мнения, предложения и коментари като:

• осъществите преки контакти с Ръководството на общината в ежеседмичните им приемни дни:

– Кмет на община Куклен – Вторник и четвъртък от 8.00 до 12.00 часа

– Зам. кмет на общината – всеки работен ден

– Главен секретар на община Куклен – Всеки работен ден

– Главен архитект на община Куклен – Вторник и Четвъртък от 14.00 – 16.00 часа

– Се обадите на тел. 03115/2120 или изпратите Вашето писмо на факс 03115/2165;

• изпратите Вашето писмо на адрес: гр. Куклен, бул. „Александър Стамболийски“ №43 или на e-mail използвайки Формата за контакти

• като посетите администрацията

Ако имате оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и лесно достъпна – изпратете Вашата жалба срещу незаконни или неправилни, или пораждащи съмнения за корупция действия или бездействия на служителите от администрацията до Кмета на общината или на Сигнали за корупция в сайта на общината. Ние ще направим проверка и ще Ви отговорим писмено до 14 работни дни от получаването й. Ако не можем да отговорим в посочения срок, ще Ви уведомим защо. Ще Ви съобщим, ако е необходимо да направите нещо допълнително и кога да очаквате пълен отговор от нас.

За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари и оплаквания, за да можем да анализираме получената информация и да предприемем необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услуги. За изграждане на доверие между Вас и нашата администрация ние ще огласяваме публично действията, които сме предприели в отговор на Вашите предложения. Отчетите за резултатите от административното обслужване ще публикуваме на период от три месеца на страницата на общината в Интернет на адрес: www.kuklen.org

Във взаимоотношенията си с Вас при предоставянето на административни услуги ние се ръководим от Конституцията на Република България и нормативните актове. Ползват се и всички подзаконови нормативни актове, както и нормативните актове, приети от Общински съвет – Куклен, с които се уреждат обществените отношения от местно значение.

От своя страна ние се ангажираме да съблюдаваме Вашите права. За постигането на добри резултати очакваме от Вас да спазвате възложените Ви с тях задължения.

За всяка административна услуга, която извършваме, Ви предлагаме конкретен и пълен стандарт. Необходимо е да знаете предварително, че времето, определено от служителите за отстраняване на непълноти и неточности по представената от Вас документация, не се включва в срока, определен в тези стандарти за извършване на съответната административна услуга.