ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ И ТРАНСПОРТ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ И ТРАНСПОРТ” И „ТРАНСПОРТ”, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КУКЛЕН

Идентиф. по Регистъра на услугите Наименование на услугата Необходими документи Формуляри за изтегляне Срок за извършване на услугата Такса или цена на услугата  в лева
2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

– документ за самоличност;

– заявление за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници;

– копие от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници;

– списък на автомобилите към удостоверението за регистрация;

– копие от удостоверението за годност на автомобила;

– копие от удостоверението за “Водач на лек таксиметров автомобил“;

– копие от удостоверението за “Психологическа годност”;

– удостоверение за липса на данъчно-осигурителни задължения или за разсрочване ако има такива /издава се от НАП/ – набавя се от НАП по служебен път;

– заверени копия от удостоверения за годност на всички автомобили /контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил/;

– нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от пълномощник.

Общината предоставя на превозвачите, на които са издадени разрешения за извършване на таксиметров превоз комплект стикери към разрешението за таксиметрова дейност.

Заявление за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

 

14 дни 0.00 лв.
2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

– документ за самоличност;

– заявление по образец;

– справка за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта по образец;

– формуляр за определяне на категорията по образец;

– копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия -обект;

– копие от документ за собственост или от договора за наем или друг договор, от който е видно, че лицето може да извършва съответната дейност в обекта;

– документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;

– декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;

– декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

– нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от пълномощник;

– документ за платена такса за категоризиране

Заявление, справка и формуляр за категоризиране на заведения за хранене и развлечения  60 дни до 20 места за сядане – 150 лв.
от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.
от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.
от 151 до 300 места за сядане – 1 500 лв.
над 300 места за сядане 2 000 лв.При подаване на документите се заплаща 1/2 от таксатаСрок на валидност: 5 години
2047 Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

– документ за самоличност;

– заявление по образец;

– справка за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта по образец;

– формуляр за определяне на категорията по образец;

– копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия -обект;

– копие от документ за собственост или от договора за наем или друг договор, от който е видно, че лицето може да извършва съответната дейност в обекта;

– документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;

– декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;

– декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

– нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от пълномощник;

– документ за платена такса за категоризиране

Заявление, справка и формуляр за категоризиране на средства за подслон и места за настаняване

Заявление-декларация за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гости

 

 60 дни Такса (хотели, мотели):
до 30 стаи – 500 лв.
от 31 до 150 стаи – 1200 лв.
от 151 до 300 стаи – 1900 лв.
от 301 до 500 стаи – 2800 лв.
над 500 стаи – 5000 лв.Такса (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, бунгала, къмпинги):до 20 стаи – 200 лв.до 21 до 40 стаи – 400 лв.от 41 до 60 стаи – 940 лв.

 

 

от 61 до 100 стаи – 2000 лв.

над 100 стаи – 4000 лв.

 

При подаване на документите се заплаща 1/2 от таксата

 

Срок на валидност: 5 години

 

Извън Регистъра Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки -регистърът се представя в общината веднага безплатно
2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение

– документ за самоличност;

– заявление по образец;

-декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;

-декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

-копие от акт за собственост-при промяна на собствеността;

-копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта- при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта;

-справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта- по образец, – копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта;

– нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от пълномощник;

-документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата, съгласно тарифата по Закона за туризма.

Заявление, справка и формуляр за категоризиране на средства за подслон и места за настаняване 60 дни 150.00 лв.
2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

-документ за самоличност;

– заявление по образец;

-декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;

-декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

-копие от акт за собственост-при промяна на собствеността;

-копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта- при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта;

-справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта- по образец, – копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта;

– нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от пълномощник;

-документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата, съгласно тарифата по Закона за туризма.

Заявление, справка и формуляр за категоризиране на заведения за хранене и развлечения 60 дни 150.00 лв.
2123 Издаване на удостоверение за категория на туристически обект – дубликат

-документ за самоличност;

– заявление по образец с описани обстоятелствата, при които удостоверението е загубено или   унищожено;

– нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от пълномощник;

– документ за платена такса.

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за категория 60 дни 100.00 лв.
Извън Регистъра Издаване на удостоверение за временен пункт за изкупуване на земеделска продукция

– документ за самоличност;

– заявление по образец;

– декларация по образец;

– нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от пълномощник;

– документ за платена такса.

 

Заявление за временен пункт за изкупуване на земеделска продукция и декларация

14 дни 100.00 лв.
Извън Регистъра Издаване на разрешения за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна,панаири и терени с друго предназначение

– документ за самоличност;

– заявление по образец;

– нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от пълномощник;

– копие от документ за регистрация на земеделски производител или копия от документи за извършване на търговска дейност;

– документ за платена такса.

Заявление за издаване на разрешение за ползване на място за търговия на открито 14 дни

І. За ползване на пазари, с цел търговия със селскостопанска продукция:

1.за производители – 1,00 лв./кв.м./ден, 20лв./кв.м./месечно – І зона; 0,60 лв./кв.м./ден, 10 лв./кв.м./месечно – ІІ зона;

2.за фирми – 2,00 лв./кв.м./ден, 30,00лв./кв.м./месечно – І зона; 2,00 лв./кв.м./ден, 20,00 лв./кв.м./месечно – ІІ зона;

3.за продажба от кола с впрегатен добитък – 5,00 лв/кв.м./ден – І зона; 4,00 лв/кв.м./ден – ІІ зона;

4. за продажба от автомобил -7,00 лв/кв.м./ден – І зона; 6,00 лв/кв.м./ден – ІІ зона;

5. за продажба от товарен автомобил/ремарке, микробус – 8,00 лв/кв.м./ден – І зона; 6,00 лв/кв.м./ден – ІІ зона.

ІІ. За ползване с цел търговия на части от тротоари, площади, улични платна и други общински терени, в това число за разполагане на маси, столове, витрини и др. – 4,00 лв./кв.м./ден, 7лв./кв.м./месечно – І зона; 3,00лв./кв.м./ден, 6,00 лв./кв.м./месечно – ІІ зона;

ІІІ. За ползване с търговска цел на места, върху които са организирани панаири, събори и др. подобни – 3,00 лв/кв.м./ден – І зона; 2,00 лв/кв.м./ден – ІІ зона;

ІV.За разполагане на люлки, стрелбища и др. -1,00лв./кв.м./ден;

V.За временно разполагане на строителни материали върху части от терени от тротоари – 1,50 лв/кв.м./ден.

Забележка: І зона – гр. Куклен;  ІІ зона – с. Руен, с. Цар Калоян, с. Гълъбово, с. Яврово, с. Добралък.

2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

– документ за самоличност;

– предложение свободен текст за съгласуване на проекти за организация на движението и паркирането

14 дни безплатно
2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения  при паркиране

– документ за самоличност;

– стандартизиран образец на заявление /ако лицето с трайни увреждания, не е навършило 18 г., заявлението се подава от името на един от родителите или техен законен представител, като допълнително се представя акт за раждане на лицето с трайни увреждания и лична карта на родителя или законния представител)

– копие на експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност /сверява се с оригинала при подаване на документите/

– актуална снимка с размери минимум 4/3.5 см

– копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания

Стандартизиран образец на заявление 7 дни безплатно