СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СФУК В ОБЩИНА КУКЛЕН

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА СФУК ОБЩИНА КУКЛЕН

Заповед №671 от 16.10.2023 за вътрешни правила на СФУК

I. КОНТРОЛНА СРЕДА

Реакция при сигнал за нарушение на кодекс за поведение на служителите в OA Kуклен

Регистър nа сигналите за нарушения на кодекс за поведение на служителите в ОА Куклен

Правила за реализиране на управленската отговорност

Процедура за делегиране на пълномощия

Правила за организационната структура

II. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСК

Заповед №673 от 16.10.2023 Актуализация на системата за мониторинг в Община Куклен

Стратегия за управление на риска в Община Куклен

Заповед №672 от 16.10.2023 относно Стратегия за управление на риска в Община Куклен

III. КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ

Инструкция за прилагане на системата за двоен подпис

Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност

Контролен лист за резултатите от предварителен контрол от финансовия контрольор

Становище за извършен предварителен контрол

Вътрешни правила за текущ контрол върху изпълнението на поети финансови ангажименти и сключени договори

Вътрешни правила за предотвратяване на измами и нередности и за реакция при сигнали за предпоставки за корупция и/или измами

Вътрешни правила за осъществяване на последващи оценки на изпълнението

Контролен лист за резултатите от извършена последваща оценка на изпълнението

Становище за извършена последваща оценка на изпълнението

Процедура за разрешаване и одобряване