НАРЪЧНИК ЗА БИЗНЕСА: ЗАБРАНА НА ПЛАСТМАСАТА ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

Забраната на пластмасата за еднократна употреба в Европейския съюз влезе в сила на 3 юли 2021 г. посредством Директива (EC) 2019/904 — относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Тя е придружена и от промени, свързани...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за обект ,,Производствени и складови дейности за черната и цветната металургия, хотел/общежитие/ за персонала” за ПИ с ИД № 40467.1.355 по КК на гр.Куклен

ОБЯВЛЕНИЕ Община Куклен, на оснавание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №789 на ОБС Куклен, взето с протокол №75 от 25.09.2023г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на съоръжение за водовземане – тръбен...

ДГ „Приятели“ гр.Куклен, за пореден път може да се похвали със спечелен проект.

ДГ „Приятели“ гр.Куклен, за пореден път може да се похвали със спечелен проект. Този път той е към Министерство на околната среда и водите и ПУДООС – „Класна стая на открито“ в рамките на национална кампания ”Чиста околна среда” на тема:...