Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба  и отдаване под наем на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени: I. ПРОДАЖБИ В ГР.КУКЛЕН, ОБЩИНА КУКЛЕН: 1. Поземлен имот № 32.101, площ – 297 кв.м.,...

Посланията на есенния лист

ДГ “Приятели” и тяхното участие в националната кампания по Безопасност на движение по пътищата, инициирана от Националния дворец на децата. Децата от детското заведение подаряваха на водачите на преминаващите превозни средства послания изписани на листчета. Напомняха...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне размера и администриране на местните данъци в община Куклен, мотиви и частична предварителна оценка на въздействието.

Проект Мотиви Частична предварителна оценка Справка постъпили предложения

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение: ”Изграждане на нови естакади за изместване на МЦК”...