СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

Общински план за развитие на Община Куклен

 ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУКЛЕН

Община Куклен – територия за целогодишен отдих, спорт и туризъм, с добре изградена инженерна и социална инфраструктура, оазис за български и чуждестранни туристи – белите дробове на Горна Тракия; добро място за развитие на малкия и среден бизнес, черешовата градина на Пловдивска област; територия на толерантността, където живеят и се трудят в мир и благополучие млади хора представители на основните етноси – българи, турци и роми.

ОБЩА ЦЕЛ

Постигане на динамично икономическо развитие, качествена жизнена среда и широка социална интеграция чрез оптимално и ефективно използване на природните ресурси, на културното наследство и традициите и подобряване на инфраструктурната свързаност.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

1/ Съществено подобряване на условия за инвестиции в индустриални зони, малкия и среден бизнес и аграрния сектор

2/ Оптимално използване на природни дадености и културно наследство за развитие на туризма

3/ Оптимизиране на финансите на общината чрез активно управление на собствеността и публично-частни партньорства

 

Решение №590 от 30.09.2022 на ОБС Куклен

План за интегрирано развитие на Община Куклен за периода 2021-2027 г.

Решение на Общински съвет Куклен №454 от 25.09.2013 г. за приемане на общинския план за развитие

Общински план за развитие на Община Куклен за периода 2014-2020 г.

Програма за реализация на Общинския план 2014-2020 – пълен списък с проекти

Обобщена индикативна финансова таблица за реализация на Общинския план 2014-2020 г. в хил.лв.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Куклен за  периода 2014 – 2020 г., в частта му за 2017г.

Допълнение на Ообщинския план за развитие 2020 г.

Допълнение Програма за реализация 2020 г.

 

 

Планове за защита при бедствия и аварии

Програма за намаляване риска от бедствия на Община Куклен за периода 2021-2025 г.

 

План за защита при бедствия

План за защита при свлачища и срутища

План горски пожар

План наводнение

План земетресение

План ядрена или радиационна авария

 

Приложения:

Прил. № 1 Характеристика на земетресенията по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник

Прил. № 2 Телефонен указател на отговорни служители за изпълнение на ПЗБ

Прил. № 3 Схема за оповестяване на членове на кризисния щаб

Прил. № 4 Списък на сгради с масово пребиваване на хора

Прил. № 5 – Контакти с институции и фирми с отговорности за изпълнение на общинския ПЗБ

Прил. № 6 История на разпространените екземпляри от плана

Прил. № 7 Лист за отразяване на направените актуализации в документа

Прил. № 8 Списък с използваните съкращения, термини и определения

Прил. № 9 Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последствията при бедствия

Прил. № 10 Таблица за оценка на риска – Община Куклен

Програма за управление на отпадъците на територията на община Куклен

Програма за управление на отпадъците на територията на община Куклен 2021 – 2024 г.

Програма за управление на отпадъците на територията на община Куклен 2015 – 2020 г.

Програма за адаптация на климатичните промени на община Куклен
Програма за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

Отчет за предприетите действия за подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Куклен за 2022 г.

Програма за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 2016 – 2020

Програма за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 2011 – 2015

Актуална характеристика на пунктовете за мониторинг

Приложения:

Приложение 1 КЛИМАТ

Приложение 2 ЗАПОВЕД ПРОГРАМЕН СЪВЕТ

Приложение 3 ИНФОРМАЦИЯ КАВ РИОСВ

Приложение 4 МОДЕЛ 2007-2010 РЕЗУЛТАТИ СНИМКА

Приложение 5 МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ДАННИ: КУКЛЕН; АСЕНОВГРАД;ДОЛНИ ВОДЕН

Приложение 6 ДАННИ ОБРАБОТКА:КУКЛЕН; АСЕНОВГРАД; ДОЛНИ ВОДЕН

Приложение 7 Възможности за финансиране на мерки по енергийна ефективност – 2010

Маркетингова стратегия за експониране на етнографското наследство, природните и културно-исторически забележителности на Oбщина Kуклен
СТРАТЕГИИ И ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СоциалниТЕ услуги в Община Куклен
Програма за закрила на детето 2023
Демографско развитие