СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

Общински план за развитие

 ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУКЛЕН

Община Куклен – територия за целогодишен отдих, спорт и туризъм, с добре изградена инженерна и социална инфраструктура, оазис за български и чуждестранни туристи – белите дробове на Горна Тракия; добро място за развитие на малкия и среден бизнес, черешовата градина на Пловдивска област; територия на толерантността, където живеят и се трудят в мир и благополучие млади хора представители на основните етноси – българи, турци и роми.

ОБЩА ЦЕЛ

Постигане на динамично икономическо развитие, качествена жизнена среда и широка социална интеграция чрез оптимално и ефективно използване на природните ресурси, на културното наследство и традициите и подобряване на инфраструктурната свързаност.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

1/ Съществено подобряване на условия за инвестиции в индустриални зони, малкия и среден бизнес и аграрния сектор

2/ Оптимално използване на природни дадености и културно наследство за развитие на туризма

3/ Оптимизиране на финансите на общината чрез активно управление на собствеността и публично-частни партньорства

 

Решение №590 от 30.09.2022 на ОБС Куклен

План за интегрирано развитие на Община Куклен за периода 2021-2027 г.

Решение на Общински съвет Куклен №454 от 25.09.2013 г. за приемане на общинския план за развитие

Общински план за развитие на Община Куклен за периода 2014-2020 г.

Програма за реализация на Общинския план 2014-2020 – пълен списък с проекти

Обобщена индикативна финансова таблица за реализация на Общинския план 2014-2020 г. в хил.лв.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Куклен за  периода 2014 – 2020 г., в частта му за 2017г.

Допълнение на Ообщинския план за развитие 2020 г.

Допълнение Програма за реализация 2020 г.

Планове за защита при бедствия и аварии

Програма за намаляване риска от бедствия на Община Куклен за периода 2021-2025 г.

 

План за защита при бедствия

План за защита при свлачища и срутища

План горски пожар

План наводнение

План земетресение

План ядрена или радиационна авария

Авариен план язовир Руен

Приложения:

Прил. № 1 Характеристика на земетресенията по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник

Прил. № 2 Телефонен указател на отговорни служители за изпълнение на ПЗБ

Прил. № 3 Схема за оповестяване на членове на кризисния щаб

Прил. № 4 Списък на сгради с масово пребиваване на хора

Прил. № 5 – Контакти с институции и фирми с отговорности за изпълнение на общинския ПЗБ

Прил. № 6 История на разпространените екземпляри от плана

Прил. № 7 Лист за отразяване на направените актуализации в документа

Прил. № 8 Списък с използваните съкращения, термини и определения

Прил. № 9 Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последствията при бедствия

Прил. № 10 Таблица за оценка на риска – Община Куклен

Годишна общинска програма за безопасност на движението по пътищата

Програма за опазване на околната среда на община Куклен

Програма за управление на отпадъците на територията на община Куклен

Програма за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на община Куклен по показател ФПЧ10 /финни прахови частици/ по 10 µm) с План на действие за периода 2021-2024 г. приета с Решение № 55 взето на Редовно заседание с Протокол № 8 от 01.03.2024 г. на ОбС – Куклен

– Отчет на дейностите, извършени през 2023 г. по „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на община Куклен по показател ФПЧ10 /фини прахови частици под 10 µm) с План на действие за периода 2021-2024 г.“

Отчет за предприетите действия за подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Куклен за 2022 г.

Отчет за предприетите действия по актуализиране на Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Куклен и извършените дейности по подобряване състоянието на въздуха на територията на общината за периода 01.01.2021 – 31.12.2021г.

 

Програма за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух - Архив

Програма за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 2016 – 2020

Програма за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 2011 – 2015

Актуална характеристика на пунктовете за мониторинг

Приложения:

Приложение 1 КЛИМАТ

Приложение 2 ЗАПОВЕД ПРОГРАМЕН СЪВЕТ

Приложение 3 ИНФОРМАЦИЯ КАВ РИОСВ

Приложение 4 МОДЕЛ 2007-2010 РЕЗУЛТАТИ СНИМКА

Приложение 5 МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ДАННИ: КУКЛЕН; АСЕНОВГРАД;ДОЛНИ ВОДЕН

Приложение 6 ДАННИ ОБРАБОТКА:КУКЛЕН; АСЕНОВГРАД; ДОЛНИ ВОДЕН

Приложение 7 Възможности за финансиране на мерки по енергийна ефективност – 2010

Програма за адаптация на климатичните промени на община Куклен
Маркетингова стратегия за експониране на етнографското наследство, природните и културно-исторически забележителности на Oбщина Kуклен
СТРАТЕГИИ И ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СоциалниТЕ услуги в Община Куклен
Програма за закрила на детето 2023
Демографско развитие