ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ (МКБППМН)

Работата по отглеждането и възпитанието на децата в нашето общество е отговорност на всички ни. Важна роля в този процес имат Местните комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Основната цел на Комисията не е да налага наказания. Водещ мотив е осигуряване на възможност за превенция на отклоняващото се поведение сред подрастващите, както и изготвяне на мерки за включване в обществото на провинили се малолетни и непълнолетни лица.

Дори в малка община като Куклен средно годишно има по няколко случая на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, с които местната комисия работи.

В състава на комисията влизат представители на общинска администрация Куклен, директорите на училищата в града, представители на Първо РУП – Пловдив и на Дирекция „Социално подпомагане” – Родопи.

Основните задачи, които МКБППМН изпълнява са насочени към социално-превантивни дейности,  налагане на възпитателни мерки, подкрепа за улесняване прехода от специализирани институции обратно в общността, както и подпомага родители, които срещат затруднение при възпитание на децата си.

Можете да се обръщате към Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, като подадете сигнали за:

  • Насилие между деца и младежи;
  • Противообществена прояви спрямо имуществото и собствеността;
  • Нанасяне на екологични вреди и вреди срещу околната среда от страна на малолетни и непълнолетни лица;
  • Употреба на наркотични и упойващи вещества от подрастващи;
  • Пребиваване без придружител на малолетни и непълнолетни лица в късните часове на денонощието
  • Други противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни лица.

За контакти:

Телефон: 03115/21-20, вътр. 122
Е-поща: mail@kuklen.org
Адрес: Община Куклен, ул. “Александър Стамболийски” 43, стая 202