Заповед № 53 / 24.01.2022 г.

ЗАПОВЕД № 53 / 24.01.2022 г.   Във връзка с подадено заявление с вх. № 9695/13.12.2021 г. от М. Д. Д., с адрес: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 63 А,  за заличаване на адресни регистрации, извършени на нейния адрес, на основание чл. 99б, ал. 1 от Закона за...

повече информация

Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на ПИ с идент. № 40467.10.223 по КК в землище на гр.Куклен, местност „Михов орех” през част от ПИ 40467.10.388″

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на ПИ с идент. № 40467.10.223 по КК в землище на гр.Куклен, местност „Михов...

повече информация
Винопроизводители от цялата община и тази година ще се включат в ежегодния конкурс за „Най-добро домашно вино” на община Куклен.

Винопроизводители от цялата община и тази година ще се включат в ежегодния конкурс за „Най-добро домашно вино” на община Куклен.

Всяка година интересът за празничната надпревара нараства. Местните винопроизводители влагат все повече старания и любов, за да бъде тяхното вино най-доброто. Претендентите за титлата „майстор на виното” ще се съревновават в три категории – червено вино, бяло и розе....

повече информация

Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Уличен водопровод за къщи за гости- 8бр. в УПИ 010022-жил. застр. /ПИ с ИД 87179.10.22/, местност „Кара Мандра“, землище с. Яврово, община Куклен.

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Уличен водопровод за къщи за гости- 8бр. в УПИ 010022-жил. застр. /ПИ с ИД 87179.10.22/, местност "Кара Мандра”, землище с....

повече информация

Обявление за стартиране на процедура по набиране на кандидатури за връчване на Oтличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете

Съгласно чл. 16 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, Министерство на труда и социалната политика (МТСП) създава отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете. Отличителният знак е...

повече информация

Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя част за „Къща за гости” на поземлен имот с идентификатор 87179.7.60/проектни имоти с идентификатор 87179.7.184 – 731кв.м, 87179.7.183 – 79 кв.м/ по КК, местност „Кара Мандра”, в землището на с.Яврово

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 415 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 39 от 29.12.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

повече информация

Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот с идентификатор 40467.23.69 по КК, местност „Кушла”, в землището на гр.Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 416 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 39 от 29.12.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

повече информация

 Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот с идентификатор 40467.9.435, и на поземлен имот с идентификатор 40467.9.393 по КК, местност „Червенака”, в землището на гр.Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 413 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 39 от 29.12.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

повече информация

Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот с идентификатор 40467.16.49, местност „Кайнаклъка”, в землището на гр.Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 412 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 39 от 29.12.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

повече информация