Профил на КУПУВАЧА

Профил на купувача преди 01.10.2014г.
Плащания под праговете
Предварителни обявления
Актуализации към договори
Пазарни консултации, съобщения и др.
Публикации от АОП

Текст

Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя част за „Къща за гости” на поземлен имот с идентификатор 87179.7.60/проектни имоти с идентификатор 87179.7.184 – 731кв.м, 87179.7.183 – 79 кв.м/ по КК, местност „Кара Мандра”, в землището на с.Яврово

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 415 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 39 от 29.12.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

повече информация
Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот с идентификатор 40467.23.69 по КК, местност „Кушла”, в землището на гр.Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 416 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 39 от 29.12.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

повече информация
 Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот с идентификатор 40467.9.435, и на поземлен имот с идентификатор 40467.9.393 по КК, местност „Червенака”, в землището на гр.Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 413 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 39 от 29.12.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

повече информация
Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот с идентификатор 40467.16.49, местност „Кайнаклъка”, в землището на гр.Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 412 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 39 от 29.12.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

повече информация
Одобряване на проект за ПУП-ПП за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп достъп на ПИ 40467.11.588 в землището на гр. Куклен, местност „Бунар Йолу“ през ПИ 40467.11.382 и ПИ 40467.11.197, община Куклен.“

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 414 взето на Редовно заседание с Протокол № 39 от 29.12.2021г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ”Утвърждаване...

повече информация
Откриха специализиран кабинет по природни науки в СУ „Отец Паисий“ в Куклен

КЦМ 2000 ГРУП работи в тясно сътрудничество с община Куклен за подпомагане на развитието на образованието и социално-културния живот в общината. Като част от ежегодната партньорската програма между металургичното предприятие и общината бе открит кабинет по природни...

повече информация
Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План за обект: „Проект за ел. захранване на имот №022183 с ЕКАТТЕ 21324, землище с. Добралък, местност „Бяла черква”, Община Куклен, Област Пловдив“

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Проект за ел. захранване на имот №022183 с ЕКАТТЕ 21324, землище с. Добралък, местност „Бяла черква”, Община Куклен, Област...

повече информация
Почина бивш кметски наместник на с. Яврово

Уважаеми съграждани, Вчера, на 82-годишна възраст, ни напусна завинаги г-н Александър Тавков - един почтен и уважаван човек, кметски наместник на с. Яврово за периода от м.02.2004 г. до м. 11.2007 г. и от м.02.2015 г. до м.02.2020 г. Община Куклен изказва искрени...

повече информация
Проект за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.22.136, масив 22, местност „ДЕРМЕНЛИКА” з-ще гр. Куклен

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.22.136, масив 22 , местност „ДЕРМЕНЛИКА” з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно...

повече информация