Профил на КУПУВАЧА

Профил на купувача преди 01.10.2014г.
Плащания под праговете
Предварителни обявления
Актуализации към договори
Пазарни консултации, съобщения и др.
Публикации от АОП

Текст

С панихида и възпоменание в Куклен бе почетена 151-та годишнина от трагичната гибел на Васил Левски

Кукленци почетоха 151-та годишнина от трагичната гибел на най-свидния български син - Апостола на Свободата Васил Левски, революционер, идеолог на българската национална революция, организатор и ръководител на българското националноосвободително движение. В централния...

повече информация
Поклонение по повод 151-годишнината от обесването на Васил Левски

Възпоменанието ще започне в 10.15 часа на 19-ти февруари 2024г., понеделник, пред сградата на НЧ“Никола Вапцаров- 1909“ в гр.Куклен. Ще участват ученици от СУ „Отец Паисий“ със стихотворения посветени на Апостола и с изпълнения на фанфарния оркестър при училището....

повече информация
Бюджетът на община Куклен бе приет с пълно мнозинство

С пълно единодушие на днешното заседание на Общинския съвет в Куклен общинските съветници приеха бюджета за 2024 година. Кметът Мария Белчева прие това като добър знак за успешна година. Бюджетът на общината за 2024 г. ще бъде 13 556 409 млн. лева, а 3 293 827 млн....

повече информация
Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от масив 001 за УПИ I-1.772 производстени дейности и УПИ II -1.764- производствени дейности, за отреждане на УПИ IV-Депо за неопасни и опасни отпадъци, местност „Орта хан“, землището на гр.Куклен II

Заповед № 62/08.02.2024г. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ

повече информация
Проект  за ПУП-ПРЗ  и ПП за промяна предназначение на земеделска земя –  поземлен  имот с ИД  №:40467.11.293 и на ПИ с ИД 40467.11.294 , местност „Капсида” в землището на  гр. Куклен , община Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №30 на ОБС Куклен , взето с протокол  №6 от 26.01.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

повече информация
Проект за изменение на  Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IV-97 склад.дейн., кв.1 по  ПУП на “Малка промишлена зона”, местност “Михов орех” в землището на гр.Куклен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, при условията и по реда на АПК и  на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 59 от 07.02.2024г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен...

повече информация