социална дейност
Топъл обяд
Домашен социален патронаж
Център за социална рехабилитация и интеграция
Проект Независим живот
Помощи за раждане на дете
Стратегия и план за развитие на социалните услуги в община Куклен
Обществен съвет за развитие на социалните услуги в община Куклен
Информация за пазара на труда
Програми за временна заетост
Младежки червен кръст гр. Куклен
Партньорства с НПО и бизнеса
Пенсионерски клубове
Граждански организации