Социална дейност

Осигуряване на топъл обяд

ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“

От 03.10.2022г. Община Куклен стартира дейностите по проект по операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, по новата Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+).

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Със стартиране на дейностите по проекта, ще се даде възможност на най-нуждаещите се лица от уязвимите групи на територията на Община Куклен, да бъдат подпомогнати с предоставяне на топъл обяд от 03.10.2022г. до 30.09.2025г. включително. 

Така ще се избегне прекъсване на предоставянето на топъл обяд, което с изпълнение на дейностите по предходния проект бе осигурено до 30.09.2022г., съгласно подписан договор BG05FMOP001-5.001-0138-С07 с Агенцията за социално подпомагане (АСП), Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, чрез механизма REACT-EU.

 

Целеви групи потребители:

Осигуряването на топъл обяд е насочено основно към лица и семейства, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа или поради наличие на увреждане или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване. Потребителите ще имат възможност за информиране и консултиране относно предоставяне на социални услуги от Община Куклен и др.

Във връзка с определяне на лицата, които да бъдат включени като потребители по проекта, анализиране обстоятелствата относно принадлежността им към целевите групи и наличие на право да се възползват от дейностите по проекта, е необходимо всяко лице желаещо да получава топъл обяд, да подаде в деловодството на Община Куклен: Заявление-декларация и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация по образец.

Назначена с изрична заповед комисия, ще разгледа и анализира наличната информация за идентифициране на нуждаещите се лица, като същата, ще определи потребителите имащи право да бъдат включени в процедурата, след извършена от ДСП-Родопи проверка за принадлежност към целевите групи.

 • Срок за изпълнение на операцията: от 03.10.2022 – 30.09.2025 г.

 

Бланки на документите, могат да бъдат свалени от тук.

За допълнителна информация може да се обръщате към служителите Надежда Петаларева, Костадин Стойчев и Георги Вълев – Община Куклен, етаж 3, телефон: 03115/2120, електронен адрес: mail@kuklen.org

Механизъм за лична помощ

Механизмът за личната помощ е разработен по Закона за личната помощ, като е насочен към хора с увреждания, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ – „Родопи“ гр. Пловдив.

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

 • Механизмът е насочен към подкрепа на хора с увреждания с намалена работоспособност за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Съгласно Закона за личната помощ ползвател на лична помощ може да бъде:
  1. Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
  2. Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.
 • Всяко лице, на което е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания с определен брой часове за лична помощ, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ. Това може да стане лично, или чрез упълномощено от него лице.
 • Ползвателят-лицето с увреждания трябва да декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще се предоставя механизмът лична помощ.
 • Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано. В случай, че потребителят с увреждания не е посочил асистент, Община Куклен може да предложи подходящо лице от списъка за кандидатите за асистенти.

Към момента в Община Куклен механизмът за лична помощ се ползва от 44 ползватели, които са обслужвани от 44 лични асистенти.

Общо с натрупване от началото на реализация на механизма за личната помощ в община Куклен са обслужени 81 броя потребители.

 

Необходими документи за кандидат-ползватели:

 1. Заявление-декларация за включване в механизма за лична помощ, като в случай, че заявлението не се подава лично, трябва да има приложено пълномощно;
 2. Направление, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ – Родопи гр. Пловдив, с определения брой часове за лична помощ;
 3. Декларация за съгласие, личните данни на кандидат-ползвателя да бъдат обработвани за нуждите на механизма лична помощ и предоставяни на АСП и НОИ.
 4. Документ за самоличност /за справка/.

 

Необходими документи за кандидат-асистенти:

 1. Заявление-декларация за кандидатстване;
 2. Автобиография;
 3. Декларация за съгласие, личните данни на кандидата да бъдат обработвани за нуждите на механизма лична помощ и предоставяни на АСП и НОИ.
 4. Декларация, че към настоящия момент кандидатът няма сключен договор, а ако има се предоставя копие от него;
 5. Декларация, че на кандидата не са налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие спрямо ползвател на лична помощ;
 6. Други документи по преценка на кандидата /копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение/;
 7. Документ за самоличност /за справка/.

 

Документи за лична помощ по Закона за личната помощ могат да бъдат получени от Община Куклен на място, или изтеглени от горните линкове.

За допълнителна информация може да се обръщате към служителите Маргарита Матрева, Костадин Стойчев и Георги Вълев – Община Куклен, етаж 3, телефон: 03115/2120, електронен адрес: mail@kuklen.org

Асистентска подкрепа

„Асистентската подкрепа“ е специализирана  услуга, създадена на основание чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги като нов вид социална услуга /държавно-делегирана дейност/ .

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Асистентската подкрепа включва почасова подкрепа и се предоставя на:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Асистентската подкрепа е подробно регламентирана в чл. 93 от същия закон. Съгласно неговите разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:

 • самообслужване;
 • движение и придвижване;
 • промяна и поддържане на позицията на тялото;
 • изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
 • комуникация.

Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата се извършва от Община Куклен. Създадена е организация, позволяваща комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда, чрез асистентите, обслужващи нуждаещите се потребители.

Услугата се изпълнява от 01.01.2021г. От страна на държавата е утвърден стандарт за обслужване на потребителите в размер на 3985 лева на лице за цялата 2021 г.

За Община Куклен от Агенцията за Социално Подпомагане са определени  17 потребители, които да се обслужват от 6 асистента, а на всеки потребител са определени до 3 ч. на ден за обслужване.  Към настоящия момент всички асистенти са назначени и обслужват своите потребители.

През месец декември 2021г.е получено уведомително писмо от Агенцията за Социално Подпомагане, че услугата ще продължи да се изпълнява при същите условия и през 2022 г. и общините ще бъдат уведомени за евентуални промени веднага след приемането на Държавния бюджет за 2022 г. По този начин Община Куклен продължава да реализира на своята територия „Асистентска подкрепа“ и през 2022 г.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес.

Необходими документи за кандидат-потребители:

 • Заявление-декларация /по образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие) – при наличие на такива.
 • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

 

Необходими документи за кандидат-асистенти:

 • Заявление – декларация (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Документ от кандидата, удостоверяващ завършено минимум основно образование, или по-високо.
 • Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива и представени от кандидата/.

Документи за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ по Закона за социалните услуги могат да бъдат получени от Община Куклен на място, или изтеглени от горните линкове.

За допълнителна информация може да се обръщате към служителите Георги Вълев и Маргарита Матрева – Община Куклен, етаж 3, телефон: 03115/2120, електронен адрес: mail@kuklen.org

Център за социална рехабилитация и интеграция

Социалната услуга се финансира от община Куклен.  Центърът осигурява почасова подкрепа на деца/пълнолетни лица, свързана с извършване на рехабилитация и психологически консултации, изготвяне и осъществяване на програми за социално включване.

ЦСРИ (Център за социална рехабилитация и интеграция) е социална услуга, предоставяна от Община Куклен и възложена за изпълнение на „Каритас София“ – благотворителна организация, създадена да извършва милосърдни дела и възпитава в уважение и любов.

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Целеви групи

 • Деца в риск от отпадане от училище и деца със специални образователни потребности; деца с проблемно поведение във взаимоотношенията си с връстници и възрастни; деца със специфична семейна среда
 • Деца с артикулационни нарушения и специални образователни потребности
 • Деца с артикулационни проблеми, поведенчески проблеми и двигателни дефицити
 • Родители, настойници, баби и дядовци на тези деца

Дейности:

 • Дейностите в центъра са предназначени за деца и семейства с цел превенция на ранното отпадане от образователната система, превенция на проблемно поведение, превенция на ранните бракове при ромските момичета, обучение за придобиване на умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от различни етноси, консултиране и подкрепа на семейства в риск.
 • Предоставяне на специализирана подкрепа за деца с артикулационни, поведенчески и двигателни потребности, нуждаещи се от  психолог, логопед и рехабилитатор в ЦСРИ.
 • Подпомагане на деца в риск, застрашени от отпадане от училище.
 • Арт терапия – групови занимания за развиване заложбите у децата.
 • Логопедична подкрепа.
 • Психологическа подкрепа.
 • Дейности по клубове.

Брой потребители, обслужвани от ЦСРИ – 16 човека – деца.

За допълнителна информация по социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“  може да се обръщате към:

Център за Социална Рехабилитация и Интеграция (ЦСРИ)
4101-град Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ № 52
Савина Николова – Ръководител екип,  телефон +359 88 7941365,
електронен адрес: kuklen@caritas-sofia.org

Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж в община Куклен е социална услуга, местна дейност, която се осигурява на целеви потребители – самотни възрастни хора, такива с увреждания, освидетелствани от ТЕЛК (Териториални експертни лекарски комисии), ветерани от войните и др.

Основните дейности, които се извършват са осигуряване и доставяне на храна в домашна среда, комунално-битови услуги,  оказване на помощ в общуването и поддържане на социални контакти.

Брой потребители, обслужвани по социалната услуга – 51 човека.

Необходими документи за кандидат-потребители:

 1. Заявление за включване в Домашен социален патронаж като в случай, че заявлението не се подава лично, трябва да има приложено пълномощно;
 2. Декларация по образец.
 3. Медицинска характеристика от личен лекар.
 4. Документ за самоличност /само за справка/.

 

Документи за социалната услуга „Домашен Социален Патронаж“ могат да бъдат получени от Община Куклен на място, или изтеглени от горните линкове

За допълнителна информация може да се обръщате към служителите Маргарита Матрева, Костадин Стойчев и Георги Вълев – Община Куклен, етаж 3, телефон: 03115/2120, електронен адрес: mail@kuklen.org

 

Мобилна интегрирана здравно-социална услуга „Патронажна грижа+ в община Куклен“

Услугата се предоставя по спечелен проект, Договор № BG05M9OP001-6.002-0045-С01/01.03.2021г., сключен между Община Куклен и Управляващия орган МТСП.

Тя е по Процедура  BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

«Патронажна грижа+ в община Куклен» е  своеобразно продължение на вече реализираните проекти с наименование «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен“» – Компоненти 2,3 и 4, като до голяма степен обединява условията и насоките, описани в тях.

            

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Кандидат-потребители, които могат да ползват интегрираните здравно-социални услуги по проекта са:

 • Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Дейностите, които се извършват от Община Куклен при реализацията на услугата са четири броя, задължителни за изпълнение, и са както следва:

 1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.
 2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.
 3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
 4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Здравно-социалните услуги по проекта се предоставят от домашни помощници на 18 броя потребители, като всяко лице получава услугата „Патронажна грижа“ до 2 часа на ден.

На 16.03.2022г. Община Куклен подписа с МТСП Допълнително споразумение, с което изпълнението на проекта се продължава за нов 6-месечен период след неговото приключване на 02.04.2022г. с ново наименование: Процедура №BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“.

На 09.09.2022г. Община Куклен подписа с МТСП Допълнително споразумение, с което изпълнението на проекта се продължава за нов 6-месечен период след неговото приключване на 03.10.2022г. с ново наименование: Процедура №BG05M9OP001-6.009 „Патронажна грижа+ Компонент 3“.

Срок на първоначалния договор за изпълнение:13 месеца– от 02.03.2021г.-02.04.2022г., стойност: BGN39 553.92

Срок на първо допълнително споразумение: 6 месеца – от 03.04.2022г.-03.10.2022г., стойност BGN 19776.96

Срок на второ допълнително споразумение: 6 месеца – от 04.10.2022г.-04.04.2023г., стойност BGN 19776.96

 

Документите се подават в Общинска администрация Куклен лично от лицата, желаещи да ползват услугата, или техни законни представители.

Необходими документи:

 • Заявление – декларация – по образец
 • Документ за самоличност (за справка); ­
 • Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка); ­
 • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (ако е приложимо) – копие; ­
 • Медицински протокол на ЛКК(ако е приложимо) – копие; ­
 • Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие); ­
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие); ­
 • Други документи;

За нуждите на община Куклен са определени от държавата индикативен брой 18 потребители, като всяко лице може да получава здравно-социални услуги (патронажна грижа) до 2 часа на ден.

Общият брой на обслужените потребители към момента е 23 лица.

Документи за социалната услуга „Патронажна грижа+ в община Куклен“ могат да бъдат получени от Община Куклен на място, или изтеглени от линковете по горе.

За допълнителна информация може да се обръщате към служителите Георги Вълев, Магдалина Налджиева и Маргарита Матрева – Община Куклен, етаж 3, телефон: 03115/2120, електронен адрес: mail@kuklen.org

 

Съвет по въпросите на социалните услуги в община Куклен

Решение 385 от 29.10.2021 г. на Общински съвет Куклен – Определяне на състава на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Куклен

Решение 507 от 24.06.2022 г. на Общински съвет Куклен – Промяна в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Куклен

Помощи за раждане на дете

Според Правилника за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на община Куклен, право на еднократна помощ при раждане на дете имат родителите на новородени деца, отговарящи на следните условия:
–    да имат навършени 18 години към датата на раждане на детето, единият родител да има постоянен и настоящ адрес в община Куклен най-малко 5 години, а другият родител да има постоянен и/или настоящ адрес в община Куклен най-малко 1 година към датата на раждане на детето;
–    детето да бъде записано в регистъра на община Куклен;
–    кандидатстването за еднократна помощ да става не по-късно от 6 месеца от датата на раждане.
Еднократната помощ за новородено дете е в размер на:
– 200/двеста/ лева за първо дете;
– 300 /триста/ лева за второ;
– 200 /двеста/ лева за трето дете

Стратегия и план за развитие на социалните услуги в община Куклен
Информация за пазара на труда
Обществен съвет за развитие на социалните услуги в община Куклен
Програми за временна заетост
Младежки червен кръст гр. Куклен
Партньорства с НПО и бизнеса