КУЛТУРА
Културни паметници и забележителности
Програма за социално партньоство с КЦМ

П Р О Г Р А М А 2019 г.

ЗА ПЪЛНОЦЕННО И РАВНОСТОЙНО ПАРТНИРАНЕ МЕЖДУ ФИРМИТЕ ОТ КЦМ 2000 ГРУП И ОБЩИНА КУКЛЕН, В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ЕСТЕСТВЕНИ ПАРТНЬОРИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ, ПРИОРИТЕТНИ ЗА ПОВИШАВАНЕ БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТИТЕ В РЕГИОНА

ЧАСТ І. ФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ И СПОРТНИ СЪБИТИЯ И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ, ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ, СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО, КУЛТУРНИТЕ ПАМЕТНИЦИ И ДР.

1.Съхраняване, развитие и инвестиране в младежта, като социален капитал на Общината:

– провеждане на арт-училище за талантливи, социално слаби и често боледуващи деца в центъра на Сдружение „Духовно огледало”, с. Бродилово, община Царево, обл. Бургас.
Срок: май-септември 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представител на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Представител на СОУ „Отец Паисий”: Боряна Андонова Бюджет 2019: до 35 200.00 лв.

2. Инициативи, свързани с подпомагане на извънкласната дейност в СОУ „Отец Паисий ”, гр. Куклен:

2.1. Поддържане на грънчарската работилница;
– Осигуряване на работен материал и пигменти.
Срок: 2019 г.
– екскурзия до Велико Търново и с. Арбанаси за кръжока по грънчарство / 20-25 деца
Срок: юни 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представител на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов/Боряна Андонова
Бюджет 2019: до 1 500.00 лв.

2.2. Участие на кръжока по грънчарство в Детски панаир на занаятите и Есенен панаир на занаятите в гр. Пловдив;
Срок: юни – септември 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представител на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов/Боряна Андонова
Бюджет 2019: 300 лв.

2.3. Развитие на извънкласни форма на обучение за деца и младежи от община Куклен
Срок: януари-декември 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представител на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Бюджет 2019: 4 000 лв.

2.4. Лятна академия за развитие на креативност и иницативност сред деца и младежи от община Куклен на възраст между 13-18 години. Място на провеждане : База на КЦМ 2000 АД, м-с Копривките, община Куклен
Срок: юни – септември 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представител на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Бюджет 2019: 4 000 лв.

2.5. Организиране на предколедна изложба в Куклен – „Партньорска програма между КЦМ 2000 АД и Община Куклен”.
Срок: декември 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представител на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Бюджет 2019: 500 лв.

3. Стимулиране на здравословното хранене сред учащите се:
– Осигуряване на учениците от СОУ „Отец Паисий”, гр. Куклен по един плод на ден. В рамките на определената сума и при необходимост от разнообразяване на асортимента, да се разработи нова схема за осигуряване на плодове.
Срок: януари – юни 2020 г.
октомври-декември 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Вероника Николова
Представител на СОУ „Отец Паисий”: Боряна Андонова
Бюджет 2018: 13 000.00 лв.

4. Популяризиране дейността на творческата дейност на деца и младежи от община Куклен на международни форуми

4.1. Участие на детски танцов състав в международен детски фестивал в чужбина
Срок: юни – август 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представител на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Бюджет 2018: 18 000.00 лв.

5. Популяризиране на масовия спорт и повишаване обществената осведоменост и подкрепа за качественото детско развитие

5.1. Организиране на програма за 1-ви ЮНИ за децата от СУ и ОДЗ.
Срок: май-юни 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп : Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представители на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Представител на СОУ „Отец Паисий”: Боряна Андонова
Бюджет 2019: 2 000.00 лв.

5.2. Провеждане на спортен празник по случай Независимостта на България и отбелязване Европейската седмица на физическата активност и спорта
Срок: май-септември 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп : Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представители на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Бюджет 2019: 2 000.00 лв.

5.3. Провеждане на маратон под патронажа на КЦМ 2000 АД и Община Куклен – „гр. Куклен – х. Здравец”
Срок: юли 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп : Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представители на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов

6. Повишаване на диалога и взаимната информираност във връзка с екологичната обстановка:

– Община Куклен ще получава всеки месец копие от доклада, представян пред РИОСВ, Пловдив за отчитане замърсеността на въздуха.
Срок: 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Стефан Шопов
Представител на Община Куклен: Стойна Згурова
Представител на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов

7. Повишаване достъпа до култура за населението на община Куклен. Развитие и популяризиране на съвременни форми на културно изразяване.

7.1. Кино фестивал в гр. Куклен – „София филм фест” в Куклен
Срок: юни-септември 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп : Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представители на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Бюджет 2019: 6 000.00 лв.

7.2. Честване седмицата на община Куклен с музикална и културна програма
Срок: юли 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп : Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представители на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Бюджет 2019: 7 500.00 лв.
7.3. Откупка на 2 бр. театрални постановки
Срок: май – септември 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп : Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представители на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Бюджет 2019: 4 000.00 лв.

8. Повишаване достъпа до природните дадености в община Куклен и популяризиране на м-с Копривките и х. Здравец

8.1. Изграждане на туристическа пътека за трудно подвижни хора и хора с увреждания в м-с Копривките
Срок: май-октомври 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп : Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представители на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Бюджет 2019: 2 000.00 лв.

ЧАСТ ІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С БЛАГОУСТРОЯВА-
НЕТО НА ОБЩИНАТА С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА, УСЛОВИЯТА, КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

1. Основен ремонт на съществуващи площадни и алейни настилки в УПИ I-културен дом и зеленина в кв. 41 по Плана на град Куклен, общ. Куклен
Срок: юни 2019 г.
Представители на КЦМ 2000 Груп: Георги Налджиев, Петър Койчев
Представител на Община Куклен: Мария Белчева
Представители на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Бюджет: 200 000.00 лв.
в т.ч за Първи етап – 116 319,23 лв.
Втори етап – 83 680,77 лв.

ПРОГРАМАТА НЯМА СИЛАТА НА ДОГОВОР. Тя е стратегически документ, който служи като рамка за извършването на определени действия и усвояване на финансови средства, с цел подобряване качеството на живот в Община Куклен чрез повишаване потенциала на човешкия капитал и достигане на социална интеграция. Средствата, гласувани от СД на КЦМ 2000 за нейното обезпечаване са в размер на 300 000.00 лв., разпределени в две части:
• 100 000.00 лв. – финансово обезпечаване на културни и спортни
събития, детско-юношески мероприятия, съхраняване и развитие на
историческото наследство, културните паметници и др.;
• 220 000.00 лв. – финансиране на проекти, свързани с
благоустрояването на Общината с цел подобряване привлекателността,
условията, качеството на живот и социалната инфраструктура.

Базовите параметри (финансови, юридически и други) по всяка отделна точка от ПРОГРАМАТА се считат за окончателно финализирани с подписването на конкретен договор за дарение между ДАРИТЕЛ (КЦМ 2000 Груп) и ДАРЕН (Община Куклен).

Базовите параметри (финансови, юридически и други) по всяка отделна точка от ПРОГРАМАТА се считат за окончателно финализирани с подписването на конкретен
Не се допуска прехвърлянето на средства от една календарна година в друга, освен ако не е постигната допълнителна писмена договореност между страните. ДАРЕНИЯТ си запазва правото при евентуален остатък на средства за усвояване до края на календарната година да предложи за одобрение допълнителен проект, в рамките на съответната част.

Школи, състави и самодейни състави
Религиозна дейност
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

 

Кукленското село Яврово ще вдига куните в събота

Кукленското село Яврово ще вдига куните в събота

Община Куклен, кметство с.Яврово, църковното настоятелство на селото и читалище „Пробуда-1923“ канят всички жители и гости на общината на празника на село Яврово, за да присъстват на  древния обичай “Вдигане на куните“,  познат още като „Черковане“. В 10.00 часа ...

Родино мила

България! Че кой ли я не знае! На здравец и на роди тя ухае. Най-хубавите песни тук се пеят. Най-светлите звезди над нея греят. Г. Веселинов   3 А група "Усмивка" към ДГ "Приятели" със ст.уч. г-жа П. Кьорванчева, ст.уч. г-жа Л. Гечева, муз.уч.г-жа В. Трендафилова...

Програма за отбелязване 142 години от Освобождението и честване на Националния празник на Репубкика България в гр. Куклен

Програма за отбелязване 142 години от Освобождението и честване на Националния празник на Репубкика България в гр. Куклен

10.00 ч., пред сградата на НЧ „Н. Вапцаров – 1909г“, гр. Куклен. Тържествено отбелязване на 142-та годишнина от Освобождението на България. Официални слова, едноминутно мълчание, полагане на венци. 10.20 ч., пред сградата на НЧ „Н. Вапцаров – 1909г“, гр. Куклен...

Вдигане на куните

Вдигане на куните

На 2 Юни 2018 година в с. Яворово, община Куклен за поредна година ще се имаме възможност да присъсваме на древният празник „Вдигане на куните” или още познат като „Черковане”, който е описан в селищната монография на Н. Хайтов за с. Яврово, издание на БАН 1958г. Той...