КУЛТУРА

ЧИТАЛИЩА И БИБЛИОТЕКИ

НЧ ”Никола Вапцаров – 1909г” гр. Куклен

Самодейни състави:

Танцова формация ”Кукленче” – ръководител Сашо Ламбрев
Фолклорна певческа група”Кукленки” – ръководител Илка Димитрова
Школа по пиано, пеене и солфеж – ръководител Валентина Трендафилова

Председател: Мария Веселинова
Секретар: Тодорка Обрейкова
Адрес: гр. Куклен ул. Александър Стамболийски 50
За контакти: тел. 03115 / 24-65; e-maii: biblioteka_kuklen@abv.bg

Отчети на дейността: 2019 г., 2020 г., 2021 г.

НЧ ”Отец Паисий – 1928г” с. Руен

Самодейни състави:

Театрален самодеен състав – ръководител Илия Ганев
Певчески самодеен състав – ръководител Илия Ганев

Секретар: Илия Ганев
Адрес: с. Руен, ул. Христо Ботев 63
Телефон за контакти: 0887968959

Отчети на дейността: 2019 г., 2020 г.

НЧ ”Искра – 1904г” с. Гълъбово

Самодейни състави:

Певческа група „Гълъбовски гласове” – ръководител Георги Маринов
Театрална група- ръководител Георги Маринов
Индивидуални изпълнители – ръководител Георги Маринов

Секретар: Георги Маринов
Адрес: с. Гълъбово, ул. Войнишка слава 22,
Телефон за контакт: 0898326063

Отчети на дейността: 2019 г.

НЧ ”Иван Вазов – 1901” с. Добралък

Самодейни състави:

Певческа група

Председател: Ангел Ушев
Секретар: Марияна Христева
Адрес: с. Добралък, ул. Читалищна 13
Телефон за контакт: 0885682882

Отчети на дейността: 2019 г., 2020 г., 2021 г.

НЧ ”ПРОБУДА – 1923г” с. Яврово

Самодейни състави:

Певческа група за автентичен фолклор

Председател: Йорданка Писанова
Секретар: Тодорка Дамянова
Адрес: с. Яврово, ул. Васил Левски 19
Телефон за контакт: 033452203

Отчети на дейността: 2019 г., 2020 г., 2021 г.

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ

Клуб на пенсионера

Адрес: гр. Куклен, ул. Александър Стамболийски №52

Работно време: от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 16:00 ч. до 20:00 ч.
Почивен ден: неделя

Лице за контакти: Никола Топалов
Телефон: 0888992228

 

Женски клуб „Рай“

Адрес: гр. Куклен, ул. Александър Стамболийски №43

Работно време: 8:30 ч. – 12:30 ч.
Почивен ден: понеделник

Лице за контакти: Нели Белчева
Телефон: 0898626640

 

Пенсионерски клуб, с. Гълъбово

Адрес: с. Гълъбово, ул. Родопи № 14

Работно време: от 9:30 ч. до 13:00 ч.
Почивен ден: събота и неделя

Лице за контакти: Марийка Атанасова
Телефон: 0877116181

Програма за социално партньоство с КЦМ

П Р О Г Р А М А 2021 г.

ЗА ПЪЛНОЦЕННО И РАВНОСТОЙНО ПАРТНИРАНЕ МЕЖДУ ФИРМИТЕ ОТ КЦМ 2000 ГРУП И ОБЩИНА КУКЛЕН, В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ЕСТЕСТВЕНИ ПАРТНЬОРИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ, ПРИОРИТЕТНИ ЗА ПОВИШАВАНЕ БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТИТЕ В РЕГИОНА

ЧАСТ І. ФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ И СПОРТНИ СЪБИТИЯ И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ, ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ, СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО, КУЛТУРНИТЕ ПАМЕТНИЦИ И ДР.

1.Съхраняване, развитие и инвестиране в младежта, като социален капитал на Общината: провеждане на арт-училище за талантливи, социално слаби и често боледуващи  деца в центъра на Сдружение „Духовно огледало”, с. Бродилово, община Царево, обл. Бургас.

Срок: май-септември 2021 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Веселина Балтова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представител на Общински съвет Куклен: Елена Филева
Представител на СОУ „Отец Паисий”: Боряна Андонова
Бюджет 2021: до 22 000.00 лв.

2. Инициативи, свързани с подпомагане на извънкласната дейност в СОУ „Отец  Паисий ”, гр. Куклен:

2.1. Развитие на извънкласни форма на обучение за деца и младежи от община Куклен.
Срок: януари-декември 2021 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Веселина Балтова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представител на Общински съвет Куклен: Елена Филева
Бюджет 2021: 5 000 лв.

2.2. Организиране на предколедна изложба в Куклен – „Партньорска програма между КЦМ 2000 АД и Община Куклен”.
Срок: декември 2021 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Веселина Балтова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представител на Общински съвет Куклен: Елена Филева
Бюджет 2021: 500 лв.

3. Стимулиране на здравословното хранене сред учащите се:Осигуряване на учениците от СОУ „Отец Паисий”, гр. Куклен по един плод на ден. В рамките на определената сума и при необходимост от разнообразяване на асортимента, да се разработи нова схема за осигуряване на плодове.
Срок: януари – юни 2021 г.
октомври-декември 2021 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Веселина Балтова
Представител на СОУ „Отец Паисий”: Боряна Андонова
Бюджет 2021: 13 000.00 лв.

4. Популяризиране на масовия спорт и повишаване обществената осведоменост и подкрепа за качественото детско развитие:
провеждане на маратон под патронажа на КЦМ 2000 АД и Община Куклен – „гр. Куклен – х. Здравец”.
Срок: юли  2021 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп : Веселина Балтова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представители на Общински съвет Куклен: Елена Филева

5. Повишаване на диалога и взаимната информираност във връзка с екологичната обстановка:
община Куклен ще получава всеки месец копие от доклада, представян пред РИОСВ, Пловдив за отчитане замърсеността на въздуха.
Срок: 2021 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Стефан Шопов
Представител на Община Куклен: Илия Димов
Представител на Общински съвет Куклен: Елена Филева

6. Повишаване достъпа до култура за населението на община Куклен. Развитие и популяризиране на съвременни форми на културно изразяване:

6.1. Кино фестивал в гр. Куклен – „София филм фест” в Куклен.
Срок: юни-септември  2021 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп : Веселина Балтова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представители на Общински съвет Куклен: Елена Филева
Бюджет 2021: 4 000.00 лв.

6.2. Отбелязване 20-годишнината на община Куклен.
6.2.1. Организиране на театрална постановка за жителите на община Куклен.
Срок: юли  2021 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Веселина Балтова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представители на Общински съвет Куклен: Елена Филева
Бюджет 2021: 2 000.00 лв.

7. Отбелязване седмицата на община Куклен с музиклана и развлекателна програма.
Срок: юни-юли 2021.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Веселина Балтова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представители на Общински съвет Куклен: Елена Филева
Бюджет 2020: 15 000.00 лв.

8. Изработка на паметен знак по повод дългогодишното партньорство между КЦМ 2000 Груп и Община Куклен.
Срок: април/май  2021 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп : Веселина Балтова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представители на Общински съвет Куклен: Елена Филева
Бюджет 2020: 40 000.00 лв.

ЧАСТ II. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО НА ОБЩИНАТА С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА, УСЛОВИЯТА, КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Изпълнени СМР, съгласно одобрени проекти за обект: Основен ремонт на съществуващи площадни и алейни настилки в УПИ I-Културен дом и зеленина в кв. 41; довършен етап II и целият етап III; извършено електроосветление и поливна система – изпълнени през 2020 г. и подлежащи за плащане през 2021 г.

Представител на КЦМ 2000 Груп : Петър Койчев
Представител на Община Куклен: Мария Белчева
Представител на Общински съвет Куклен: Елена Филева

Сума, подлежаща на плащане през 2021 г.: 240 310.00 лв.

ПРОГРАМАТА НЯМА СИЛАТА НА ДОГОВОР. Тя е стратегически документ, който служи като рамка за извършването на определени действия и усвояване на финансови средства, с цел подобряване качеството на живот в Община Куклен чрез повишаване потенциала на човешкия капитал и достигане на социална интеграция. Средствата, гласувани от СД на КЦМ 2000 АД за нейното обезпечаване са в размер на 100 000.00 лв., разпределени в част:

  • 100 000.00 лв. – финансово обезпечаване на културни и спортни събития, детско-юношески   мероприятия, съхраняване   и   развитие   на историческото наследство, културните паметници и др.;

Базовите параметри (финансови, юридически и други) по всяка отделна точка от ПРОГРАМАТА се считат за окончателно финализирани с подписването на конкретен договор за дарение между ДАРИТЕЛ (КЦМ 2000 Груп) и ДАРЕН (Община Куклен).
Базовите параметри (финансови, юридически и други) по всяка отделна точка от ПРОГРАМАТА се считат за окончателно финализирани с подписването на конкретен договор.

Не се допуска прехвърлянето на средства от една календарна година в друга, освен ако не е постигната допълнителна писмена договореност между страните. ДАРЕНИЯТ си запазва правото при евентуален остатък на средства за усвояване до края на календарната година да предложи за одобрение допълнителен проект, в рамките на съответната част.

Последни културни събития