КУЛТУРА
Културни паметници и забележителности
Програма за социално партньоство с КЦМ

П Р О Г Р А М А 2019 г.

ЗА ПЪЛНОЦЕННО И РАВНОСТОЙНО ПАРТНИРАНЕ МЕЖДУ ФИРМИТЕ ОТ КЦМ 2000 ГРУП И ОБЩИНА КУКЛЕН, В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ЕСТЕСТВЕНИ ПАРТНЬОРИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ, ПРИОРИТЕТНИ ЗА ПОВИШАВАНЕ БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТИТЕ В РЕГИОНА

ЧАСТ І. ФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ И СПОРТНИ СЪБИТИЯ И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ, ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ, СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО, КУЛТУРНИТЕ ПАМЕТНИЦИ И ДР.

1.Съхраняване, развитие и инвестиране в младежта, като социален капитал на Общината:

– провеждане на арт-училище за талантливи, социално слаби и често боледуващи деца в центъра на Сдружение „Духовно огледало”, с. Бродилово, община Царево, обл. Бургас.
Срок: май-септември 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представител на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Представител на СОУ „Отец Паисий”: Боряна Андонова Бюджет 2019: до 35 200.00 лв.

2. Инициативи, свързани с подпомагане на извънкласната дейност в СОУ „Отец Паисий ”, гр. Куклен:

2.1. Поддържане на грънчарската работилница;
– Осигуряване на работен материал и пигменти.
Срок: 2019 г.
– екскурзия до Велико Търново и с. Арбанаси за кръжока по грънчарство / 20-25 деца
Срок: юни 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представител на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов/Боряна Андонова
Бюджет 2019: до 1 500.00 лв.

2.2. Участие на кръжока по грънчарство в Детски панаир на занаятите и Есенен панаир на занаятите в гр. Пловдив;
Срок: юни – септември 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представител на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов/Боряна Андонова
Бюджет 2019: 300 лв.

2.3. Развитие на извънкласни форма на обучение за деца и младежи от община Куклен
Срок: януари-декември 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представител на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Бюджет 2019: 4 000 лв.

2.4. Лятна академия за развитие на креативност и иницативност сред деца и младежи от община Куклен на възраст между 13-18 години. Място на провеждане : База на КЦМ 2000 АД, м-с Копривките, община Куклен
Срок: юни – септември 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представител на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Бюджет 2019: 4 000 лв.

2.5. Организиране на предколедна изложба в Куклен – „Партньорска програма между КЦМ 2000 АД и Община Куклен”.
Срок: декември 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представител на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Бюджет 2019: 500 лв.

3. Стимулиране на здравословното хранене сред учащите се:
– Осигуряване на учениците от СОУ „Отец Паисий”, гр. Куклен по един плод на ден. В рамките на определената сума и при необходимост от разнообразяване на асортимента, да се разработи нова схема за осигуряване на плодове.
Срок: януари – юни 2020 г.
октомври-декември 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Вероника Николова
Представител на СОУ „Отец Паисий”: Боряна Андонова
Бюджет 2018: 13 000.00 лв.

4. Популяризиране дейността на творческата дейност на деца и младежи от община Куклен на международни форуми

4.1. Участие на детски танцов състав в международен детски фестивал в чужбина
Срок: юни – август 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представител на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Бюджет 2018: 18 000.00 лв.

5. Популяризиране на масовия спорт и повишаване обществената осведоменост и подкрепа за качественото детско развитие

5.1. Организиране на програма за 1-ви ЮНИ за децата от СУ и ОДЗ.
Срок: май-юни 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп : Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представители на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Представител на СОУ „Отец Паисий”: Боряна Андонова
Бюджет 2019: 2 000.00 лв.

5.2. Провеждане на спортен празник по случай Независимостта на България и отбелязване Европейската седмица на физическата активност и спорта
Срок: май-септември 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп : Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представители на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Бюджет 2019: 2 000.00 лв.

5.3. Провеждане на маратон под патронажа на КЦМ 2000 АД и Община Куклен – „гр. Куклен – х. Здравец”
Срок: юли 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп : Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представители на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов

6. Повишаване на диалога и взаимната информираност във връзка с екологичната обстановка:

– Община Куклен ще получава всеки месец копие от доклада, представян пред РИОСВ, Пловдив за отчитане замърсеността на въздуха.
Срок: 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп: Стефан Шопов
Представител на Община Куклен: Стойна Згурова
Представител на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов

7. Повишаване достъпа до култура за населението на община Куклен. Развитие и популяризиране на съвременни форми на културно изразяване.

7.1. Кино фестивал в гр. Куклен – „София филм фест” в Куклен
Срок: юни-септември 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп : Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представители на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Бюджет 2019: 6 000.00 лв.

7.2. Честване седмицата на община Куклен с музикална и културна програма
Срок: юли 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп : Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представители на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Бюджет 2019: 7 500.00 лв.
7.3. Откупка на 2 бр. театрални постановки
Срок: май – септември 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп : Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представители на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Бюджет 2019: 4 000.00 лв.

8. Повишаване достъпа до природните дадености в община Куклен и популяризиране на м-с Копривките и х. Здравец

8.1. Изграждане на туристическа пътека за трудно подвижни хора и хора с увреждания в м-с Копривките
Срок: май-октомври 2019 г.
Представител на КЦМ 2000 Груп : Вероника Николова
Представител на Община Куклен: Христо Божинов
Представители на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Бюджет 2019: 2 000.00 лв.

ЧАСТ ІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С БЛАГОУСТРОЯВА-
НЕТО НА ОБЩИНАТА С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА, УСЛОВИЯТА, КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

1. Основен ремонт на съществуващи площадни и алейни настилки в УПИ I-културен дом и зеленина в кв. 41 по Плана на град Куклен, общ. Куклен
Срок: юни 2019 г.
Представители на КЦМ 2000 Груп: Георги Налджиев, Петър Койчев
Представител на Община Куклен: Мария Белчева
Представители на Общински съвет Куклен: Стефан Куцинов
Бюджет: 200 000.00 лв.
в т.ч за Първи етап – 116 319,23 лв.
Втори етап – 83 680,77 лв.

ПРОГРАМАТА НЯМА СИЛАТА НА ДОГОВОР. Тя е стратегически документ, който служи като рамка за извършването на определени действия и усвояване на финансови средства, с цел подобряване качеството на живот в Община Куклен чрез повишаване потенциала на човешкия капитал и достигане на социална интеграция. Средствата, гласувани от СД на КЦМ 2000 за нейното обезпечаване са в размер на 300 000.00 лв., разпределени в две части:
• 100 000.00 лв. – финансово обезпечаване на културни и спортни
събития, детско-юношески мероприятия, съхраняване и развитие на
историческото наследство, културните паметници и др.;
• 220 000.00 лв. – финансиране на проекти, свързани с
благоустрояването на Общината с цел подобряване привлекателността,
условията, качеството на живот и социалната инфраструктура.

Базовите параметри (финансови, юридически и други) по всяка отделна точка от ПРОГРАМАТА се считат за окончателно финализирани с подписването на конкретен договор за дарение между ДАРИТЕЛ (КЦМ 2000 Груп) и ДАРЕН (Община Куклен).

Базовите параметри (финансови, юридически и други) по всяка отделна точка от ПРОГРАМАТА се считат за окончателно финализирани с подписването на конкретен
Не се допуска прехвърлянето на средства от една календарна година в друга, освен ако не е постигната допълнителна писмена договореност между страните. ДАРЕНИЯТ си запазва правото при евентуален остатък на средства за усвояване до края на календарната година да предложи за одобрение допълнителен проект, в рамките на съответната част.

Школи, състави и самодейни състави
Религиозна дейност
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

 

Предстояща изложба на художествени творби в Куклен

Предстояща изложба на художествени творби в Куклен

Експозицията ще бъде достъпна за гражданите и гостите на Куклен от 25 октомври до 12 ноември в НЧ“Н.Вапцаров“, и включва живопис, графика, рисунки и колажи, които ще радват погледите на десетки жители и гости на Куклен. Авторите са група художници: Николай Радулов,...

Звезда с името Куклен  засия  в Голямата мечка

Звезда с името Куклен засия в Голямата мечка

Ръководството на комбината за цветни метали изненада жителите на общината, подарявайки им сертификат за притежание на звезда. Небесното тяло с номер TYC 3835-463-1 е от съзвездието Голяма мечка и вече носи името на Куклен. Изненадата беше „черешката на тортата“ на...

Мащабна скулптурна творба на Атанас Карадечев украси централния парк на Куклен

Мащабна скулптурна творба на Атанас Карадечев украси централния парк на Куклен

В деня на християнските добродетели Вяра, Надежда и Любов- 17 септември се проведе церемонията по тържественото откриване на пластичната композиция „Коса“. Паметникът представлява майка и дете, които са свързани в арка и е дело на талантливия скулптор Атанас...

40 първокласници посрещна ОУ „Отец Паисий“ в гр. Куклен

40 първокласници посрещна ОУ „Отец Паисий“ в гр. Куклен

С много радостно настроение, песни и стихове, с химна на Република България децата на Община Куклен посрещнаха началото на новата учебна 2021/2022 година. В празничния 15 септември дворът на ОУ „Отец Паисий“ в гр. Куклен бе изпълнен с цветя и много детски усмивки, а...

Кукленското село Яврово ще вдига куните в събота

Кукленското село Яврово ще вдига куните в събота

Община Куклен, кметство с.Яврово, църковното настоятелство на селото и читалище „Пробуда-1923“ канят всички жители и гости на общината на празника на село Яврово, за да присъстват на  древния обичай “Вдигане на куните“,  познат още като „Черковане“. В 10.00 часа ...

Родино мила

България! Че кой ли я не знае! На здравец и на роди тя ухае. Най-хубавите песни тук се пеят. Най-светлите звезди над нея греят. Г. Веселинов   3 А група "Усмивка" към ДГ "Приятели" със ст.уч. г-жа П. Кьорванчева, ст.уч. г-жа Л. Гечева, муз.уч.г-жа В. Трендафилова...

Програма за отбелязване 142 години от Освобождението и честване на Националния празник на Репубкика България в гр. Куклен

Програма за отбелязване 142 години от Освобождението и честване на Националния празник на Репубкика България в гр. Куклен

10.00 ч., пред сградата на НЧ „Н. Вапцаров – 1909г“, гр. Куклен. Тържествено отбелязване на 142-та годишнина от Освобождението на България. Официални слова, едноминутно мълчание, полагане на венци. 10.20 ч., пред сградата на НЧ „Н. Вапцаров – 1909г“, гр. Куклен...