УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Отдел „Устройство на територията“ съвместно с Главният архитект на Общината изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и свързаните с него закони и други нормативни актове.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”, „КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО”, „КАДАСТЪР”, „РЕКЛАМА” И „ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ”, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КУКЛЕН
Идентификатор по Регистъра на услугите Наименование
на
услугата
Необходими документи Формуляри за изтегляне Срок за извършване на услугата Такса или цена на услугата  в лева
2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот –  документ за самоличност;
– заявление по образец;
– актуална скица на имота;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на имоти 14 дни 20.00 лв.
1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти -документ за самоличност;
– заявление по образец;
-документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– одобрена схема за поставяне на преместваем обект;
– актуална скица;
– схема
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за издаване на разрешения за поставяне по чл. 56 от ЗУТ 7 дни 55.00 лв.
2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението -документ за самоличност;
– заявление свободен текст;
– документ за собственост;
– актуална скица;
– проект;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за одобряване на проект и разрешение за строеж 14 дни 55.00 лв.
2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове – документ за самоличност;
-заявление по образец;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– скица;
–  скица-предложение,
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за издаване на разрешение за изработване на изменение на ПУП 30 дни – в жилищна зона за 1 бр. УПИ- 40.00лв.
+ 10.00лв. за всеки следващ
– в произв. зона за     1 бр. УПИ- 50.00лв.
+ 10 лв. за всеки следващ
2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми – документ за самоличност;
– комплект документи за собственост
в приемен ден безплатно
2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове – документ за самоличност;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
-актуална скица;
-скица-предложение за изменение;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ 30 дни – в жилищна зона за 1 бр. УПИ-40.00лв.
+ 10.00 лв за всеки следващ
– в произв. зона за 1 бр. УПИ-50.00лв.
+ 10.00 лв. за всеки следващ
2083 Издаване скица-виза за проучване и проектиране – документ за самоличност;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– скица-предложение /при необходимост/;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за издаване на скица, виза за недвижим имот 14 дни 55.00 лв.
2023 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти – документ за самоличност;
– заявление по образец;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– виза за проектиране;
– 3 бр. окомплектовани инвестиционни проекти;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за одобряване на проект и разрешение за строеж 30 дни 30 % от сумата за съгласуване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж;
2054  Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж – документ за самоличност;
-документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
-издадена скица-виза за проучване и проектиране;
-проекти в 3 екземпляра;
– становище от Ел и ВиК;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за одобряване на проект и разрешение за строеж 30 дни – Жилищни сгради – 0.75лв./кв.м.РЗП
мин. 150.00 лв.;
– Смесени и обществени-  обслужващи – 1.10лв./кв.м. РЗП
мин. 250.00 лв.;
-Производствени сгради- 1.10
лв./кв.м РЗП
мин. 300 лв.;
-Гаражи, летни кухни, стопански постройки –
0.75 лв./кв.м РЗП минимум 100.00лв.;
-Вилни сгради – 0.75лв./кв.м. РЗП
мин. 150.00 лв.;
-Площни обекти-бетоновъзли; фотоволтаични централи, спортни терени и др. – 0.50лв./кв.м.
площ на терена;
-За базови станции на мобилни оператори -1 000 лв.;
-За огради по чл. 48, ал. 9 от ЗУТ – 1.00лв./лин.м.,
минимум 50.00 лв.
2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени – документ за самоличност;
– заявление свободен текст;
-документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– разрешение за строеж;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни 60.00 лв.
2112 Издаване на разрешение за строеж – документ за самоличност;
– заявление по образец;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
–  скица-виза за проучване и проектиране;
– инвестиционни проекти, окомплектовани по части в 3 екземпляра;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за одобряване на проект и разрешение за строеж 30 дни- /при одобряване съгласно чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ/
14 дни – /при одобряване съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ/

70.00 лв.

70.00 лв.

2042 Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства /за строежи с влязло в сила разрешително за строеж/ – документ за самоличност;
– заявление по образец;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– копие от влязло в сила разрешение за строеж;
– ситуация от одобрен проект;
– копие от договор с ВИК;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за издаване разрешение за разкопаване 14 дни безплатно
2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – документ за самоличност;
– заявление по образец;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– скица;
– конструктивно становище;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за одобряване на проект и разрешение за строеж 14 дни 70.00 лв.
2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива – документ за самоличност;
– заявление по образец;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
–  скица-виза за проучване и проектиране;
– проекти в 3 екземпляра, окомплектовани по части;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
– Заявление 14 дни 50.00 лв.
2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока – документ за самоличност;
– заявление по образец;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– разрешение за строеж- оригинал;
– протокол за строителна линия и ниво на строеж обр. 2;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока 14 дни 35.00 лв.
2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект – документ за самоличност;
– заявление  свободен текст;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– проекти, одобрени и преработени;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
14 дни безплатно
1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – документ за самоличност;
– заявление по образец;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверки на контролните нива;
– разрешение за строеж, влязло в сила;
– ПБЗ
– ПУСО
-договор за авторски надзор с проектанта;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за  откриване на строителна площадка и заверка на протокол за определяне на строителна линия и ниво на нов строеж 7 дни 15.00 лв.
2026 Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация – документ за самоличност;
– заявление  свободен текст;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– екзекутивна документация;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни 5% от сумата  за съгласуване на идейни инвестиционни проекти, но не по малко от 30.00 лв.
2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория – документ за самоличност;
– заявление по образец;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– изпълнителска документация, окомплектована в съответствие с Наредба 3 и ЗУТ;
– технически и енергиен паспорт на строежа;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
-документи съгласно разпореждане на МРРБ
Заявление за регистриране въвеждането на строеж  в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория 7 дни А) за видове строежи от категория
ІV а 2 – 75.00 лв./км;
ІV ж – 150.00 лв./км.;
Б) за видове строежи от категория
ІVб1-0.75 лв./кв.м. РЗП;
ІV б 4, 5, 6;  ІVб2-0.90 лв./кв.м. РЗП; ІVб3-1.05 лв./кв.м. РЗП; 225.00 лв.;
В) за видове строежи от категория –
ІV в 1 – 525.00 лв.;
Г) за видове строежи от категория –
ІV г 1 – 70.00 лв./дка и 2 лв. за паркомясто;
Д) за реконструкция, преустройство, основен ремонт и смяна предназначението на строежа от кат.  ІV –  Както сумите по т. А, Б, В и Г;
Е) вътрешни преустройства на сгради от І до ІV кат. Без да се засяга конструкцията – 375.00 лв.;
А) за видове строежи от категория
V а 1 –  Мин. 150.00 лв. + 0.75 лв./кв.м.РЗП;
V а 2 –  Мин. 150.00 лв. + 0.90 лв./кв.м.РЗП;
V а 3 –  Мин. 150.00 лв. + 0.75 лв./кв.м.РЗП;
V а 4 –  Мин. 150.00 лв. + 1.50 лв./кв.м.РЗП;
За павилиони –  Мин. 75.00 лв. + 1.50 лв./кв.м.РЗП; V а 5 – 1.5 лв. на паркомясто и 75.00 лв. за брой гараж;
V а 6 –  Мин. 75.00 лв. + 1.50 лв./кв.м. терен;
V а 7 –  Мин. 150.00 лв. + 1.50 лв./кв.м. РЗП или терен;
V а 8 –  Мин. 75.00лв. + 1.50 лв./кв.м.РЗП;
Б) за видове строежи от категория – 375.00 лв. за основно;
V б 1 –  Мин. 75.00 лв. + 0.30 лв./кв.м. други;  В) за видове строежи от категория –
V в 1 –  Мин. 75.00 лв. + 1.50 лв./кв.м.
2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи – документ за самоличност;
– заявление по образец;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– разрешение за строеж /влязло в сила/;
– протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверки на контролните нива;
– архитектурен проект – за сведение;
– заповедна книга;
– протоколи по време на строителство;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за  издаване на удостоверение за степен на завършеност на незавършено строителство обикновена – до 14 дни
бърза – до 5 дни
експресна – до 2 дни
10.00 лв.
20.00 лв.
30.00 лв.
2114  Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти – документ за самоличност;
– заявление в свободен текст;
– документ за собственост;
-удостоверение за наследници /при необходимост/;
-актуална скица на имота;
– скица – предложение;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни Стойността на услугата се определя по пазарна цена, на основание чл. 210, ал. 1 от Закона за устройство на територията от комисия, назначена със заповед на кмета на общината
2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти – документ за самоличност;
– заявление в свободен текст;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– актуална скица;
– скица – предложение;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни Стойността на услугата се определя по пазарна цена, на основание чл. 210, ал. 1 от Закона за устройство на територията от комисия, назначена със заповед на кмета на общината
2064 Издаване на заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти – документ за самоличност;
– заявление в свободен текст;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– актуална скица;
– скица – предложение;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни Стойността на услугата се определя по пазарна цена, на основание чл. 210, ал. 1 от Закона за устройство на територията от комисия, назначена със заповед на кмета на общината
2096 Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване – документ за самоличност;
– заявление в свободен текст;
– документ за собственост;
удостоверение за наследници /при необходимост/;
– актуална скица;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни безплатно
1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба – документ за самоличност;
– заявление по образец;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
-актуална скица;
– одобрен проект за делба;
– нотариално заверени декларации за съгласие от всички съсобственици;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за  издаване на удостоверение  във връзка с доброволна делба 14 дни 50.00 лв.
2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж по пар.16 и пар.127 – документ за самоличност;
– заявление по образец;
-документ за собственост;
-удостоверение за наследници /при необходимост/;
-документи, удостоверяващи годината на построяване, а при липса на такива – декларации за година на построяване от трима свидетели, нотариално заверени;
– скица;
– геодезическо заснемане /при необходимост/;
– конструктивно становище /при необходимост/;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за издаване на удостоверение за търпимост, реализиран строеж по чл.52 от ЗКИР
Декларация
30 дни 50.00 лв.
1992  Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии – документ за самоличност;
– заявление в свободен тест;
– решение на Поземлена комисия;
– удостоверение за наследници;
– декларация за уредени взаимоотношения с ползватели;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни безплатно
1995  Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж -документ за самоличност;
-заявление по образец;
-технически паспорт на сградата;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за записване в регистъра на технически и енергиен паспорт 7 дни 10.00 лв.
2027 Издаване на скици за недвижими имоти – документ за самоличност;
– заявление по образец;
– документ за собственост на имота;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– скица, издадена от ОСЗ – Пловдив /за имоти с променено предназначение извън регулация/;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за издаване на скица, виза за недвижим имот 14 дни
3 дни
20.00 лв.
40.00 лв.
2115 Попълване/ поправка на кадастрален план – документ за самоличност;
– заявление по образец;
– документ за собственост;
– скица-предложение за изменението;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за изработване на изменение на кадастралния план 14 дни безплатно
Извън Регистъра Заверка на копие на документ от технически архив – документ за самоличност;
– заявление  свободен текст;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
7 дни 2.00 лв. на страница
2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии – документ за самоличност;
– заявление свободен текст;
– документ за собственост на имота;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– решение на Поземлена комисия;
– помощен план на имота;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни 30.00 лв.
1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите – Договор за оператор /изготвен от общинска администрация/
– Заявление за издаване на разрешение за ползване на повърхностен воден обект /по чл. 52, ал.1, т. 3 от Закона за водите/
30 дни 117.00 лв.
2055 Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ – документ за самоличност;
– заявление свободен текст;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– проекти – всички части;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни безплатно
2085  Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ –  документ за самоличност;
– заявление по образец;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– разрешение за строеж;
– геодезическо заснемане;
– удостоверение за нанасяне в КВС от Общинска служба по земеделие /за земеделски земи/;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за издаване на удостоверение по чл. 54а от ЗКИР 14 дни 20.00 лв.
2018  Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти – документ за самоличност;
– заявление свободен текст;
– документ за собственост на имота;
– удостоверение за въвеждане в експлоатация на съществуващи сгради в имота или удостоверение за търпимост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни 15.00 лв.
2097  Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура –  документ за самоличност;
– заявление свободен текст;
– документ за собственост на имота;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– геодезическо заснемане
– скица- виза за строеж
– протокол – образец 2
– разрешение за строеж / влязло в сила;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
14 дни 20.00 лв.
2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа  и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването – документ за самоличност;
– заявление свободен текст;
– документ за собственост на имота;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– протокол обр. 2;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
14 дни 20.00 лв.
2399  Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца – документ за самоличност;
– заявление;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
-скица;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за издаване на скица, виза за недвижим имот 14 дни 10.00 лв.
2119  Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – документ за самоличност;
– заявление по образец;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
– Заявление 14 дни 50.00 лв.
2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи – документ за самоличност;
– заявление свободен текст;
–  документ за собственост на имота;
– проект;
–  снимка на рекламата;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
14  дни  75.00 лв.
2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони – документ за самоличност;
– заявление свободен текст;
– проект;
–  снимка на рекламата;
– становище от КАТ – пътна полиция;
– становища от експлоатационните дружества /при необходимост/;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
14 дни 75.00 лв.
2032  Промяна на предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места -документ за самоличност;
– заявление по образец;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– актуална скица в мащаб 1:1000 /1:500/;
– ситуация в мащаб 1:5000 и 1:10000;
– скица-предложение;
– техническо задание /при необходимост/;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за процедура за промяна предназначението на земеделска земя 30 дни – до 1 дка за жилищни нужди – 120.00  лв./дка;
– от 1 до 5 дка за жилищни нужди на 1 бр. парцел  – 200.00 лв.;
– до 5 дка за стопанска дейност на 1 бр. парцел – 150.00 лв.;
– до 10 дка за 1 бр. парцели – 250.00 лв.;
– над 10 дка за 1 бр. парцели – 350.00 лв.;
– за ретранслатори
– 450.00 лв.
Извън Регистъра Заверка на заповедна книга -протокол обр. № 2 3 дни 10.00 лв.
Извън Регистъра Изчертаване извлечение от действащ ЗРП/ПУП – документ за самоличност;
– заявление в свободен текст;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
14 дни – в жилищна зона – 20.00 лв.
– в производствена зона – 20.00 лв.
Извън Регистъра Разглеждане и процедиране на ПУП – документ за самоличност;
–  заявление  по образец;
– ПУП окомплектован съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №8/2001г.;
– трасировъчен план;
– геодезическо заснемане /при необходимост/;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ 30 дни след приключване
на обявяването на проекта
– в жилищна зона за 1 бр. УПИ-80.00лв. +  25.00лв. за всеки следващ;
– в нежилищна зона 1 бр. УПИ-100.00лв. + 30.00лв.за  всеки следващ;
Извън Регистъра Разглеждане и процедиране на ПП за елементи на техническата инфраструктура
(чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ)

–  заявление  по образец;
-ПП;
– документ за собственост;
– регистър на собствениците на засегнатите имоти;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ 30 дни след приключване
на обявяването на проекта
0.70 лв./лин.м.
Извън Регистъра Удостоверение за съда -писмо от съда 14 дни 15.00 лв.
Извън Регистъра Отразяване на промени в имотния регистър -документ за самоличност;
-заявление по образец;
– копие от документ за собственост;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за вписване на документ за собственост на недвижим имот 7 дни 10.00 лв.
Извън Регистъра За оценка за съответствие от ОЕСУТ, съгл. чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ – документ за самоличност;
-заявление по образец;
– копие от документ за собственост;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за одобряване на проект и разрешение за строеж 14 дни 15.00 лв. на част от инвестиционния проект и становища
Извън  Регистъра Становище на гл. архитект – документ за самоличност;
-заявление свободен текст;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни 50.00 лв.
Извън  Регистъра Издаване на писмо разрешение за проектиране на основен ремонт и реконструкция на сграда – документ за самоличност;
-заявление свободен текст;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– скица-предложение /при необходимост/;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни 35.00 лв.
Извън Регистъра Съгласуване на схема за поставяне на преместваемо съоръжение – документ за самоличност;
– заявление свободен текст;
– схема за поставяне на преместваемо съоръжение;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
14 дни 40.00 лв.