ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ

„Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и схеми за Ел. и ВиК захранване за ПИ с идентификатор 40467.8.295, местност „Кавака“, землище на гр.Куклен, с цел промяна предназначението на земеделска земя за „Складове и обработка на селскостопанска продукция““

повече информация

Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1kV за външно ел. захранване на „Къщи за гости – 4бр.“ в УПИ 010022-жил. застр. /ПИ с идент. по КККР 87179.10.22/, местност „Кара Мандра“, землище с.Яврово, община Куклен“.

повече информация