ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ

Парцеларен план за обект: „„Нов кабел 1kV за външно ел. захранване на „Сервиз за ремонт на селскостопанска техника и агроаптека” в  УПИ 010382- сервиз за ремонт на селскостопанска техника и агроаптека /ПИ с ИД 40467.10.382 по КК/, местност „Света Петка”, землище на гр.Куклен

повече информация