Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

 

I. ПРОДАЖБИ В С. ЦАР КАЛОЯН, ОБЩИНА КУКЛЕН:

Поземлен имот с идентификатор 78207.19.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Юрукалан“, площ – 1 884 кв.м., трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора – 100 000  лв. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.

 

ІI.  ОТДАВАНЕ ПОД  НАЕМ:

Поземлен имот с идентификатор 63238.10.175 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Барата”, с. Руен, община Куклен, площ – 673 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята: 4, за срок от 5 стопански години, срещу начална тръжна годишна наемна цена от 20 лв./дка. Цена на тръжната документация – 60 лв. с ДДС.  

 

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 08.04.2024 г., 16:30 ч.

Оферти се подават на горепосоченото място до 09.04.2024 г., 09:00 ч. Офертите ще се разглеждат на 09.04.2024 г., от 10:00 ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.


Обновено на 16.04.2024 г.

Заповед 217 от 16.04.2024 на Кмета на Община Куклен