Изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска зеня на ПИ № 160021, по §4 местност „Кушла“, землище с. Руен, община Куклен

Община Куклен на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №169 на ОБС Куклен, взето с протокол №21 от 30.10.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на...