Изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника“ на ПИ с идентификатор № 40467.12.363, местност „Каракуш тарла“, землище гр. Куклен, община Куклен

Община Куклен, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №176 на ОБС Куклен , взето с протокол №21 от 30.10.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на...

Изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска зеня на ПИ № 520, по §4 местност „Аршов кайнак“, землище с. Гълъбово, община Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №175 на ОБС Куклен, взето с протокол №21 от 30.10.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава...

Изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска зеня на ПИ № 1081, по §4 местност „Пущалото“, землище с. Гълъбово, община Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №174 на ОБС Куклен, взето с протокол  №21 от 30.10.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешава...

Изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя на ПИ с идентификатор № 40467.10.185 по КК в местност „Михов орех“, землище гр. Куклен, община Куклен

Община Куклен, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №173 на ОБС Куклен, взето с протокол  №21 от 30.10.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на...

Изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска зеня на ПИ № 160023, по §4 местност „Кушла“, землище с. Руен, община Куклен

Община Куклен, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №170 на ОБС Куклен, взето с протокол №21 от 30.10.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на...