НАРЕДБИ И РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН

Решения на Общински съвет Куклен
Наредби и правилници
Наредби

НАРЕДБА № 1 за обществения ред в община Куклен

НАРЕДБА № 2 за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците и извършването на обществен превоз с МПС на територията на община Куклен

НАРЕДБА  за общинската собственост

НАРЕДБА № 9 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Куклен – Пловдив

НАРЕДБА № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Куклен

НАРЕДБА № 12 за символиката на община Куклен

НАРЕДБА № 13 за управление на общинските пътища в община Куклен

НАРЕДБА № 14 за определяне размера и администриране на местните данъци в община Куклен

НАРЕДБА № 15 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Куклен

НАРЕДБА № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Куклен

НАРЕДБА № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти

НАРЕДБА № 19 за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на община Куклен върху общинската част от капитала на търговските дружества

НАРЕДБА № 20 за заплащане на такси от потребителите от община Куклен за услугите, финансирани по приоритетна ОС 5 Социално включване и насърчаване на социалната икономика, област на интервенция 5.1. Подкрепа на социалната икономика – „Помощ в дома“

НАРЕДБА № 21 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Куклен

НАРЕДБА № 22 за управление на горските територии на община Куклен

НАРЕДБА № 23 за отглеждане на животни, птици и други в жилищни имоти и парцели на територията на община Куклен

НАРЕДБА № 24 за базисните начални цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

НАРЕДБА № 25 Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на община Куклен

НАРЕДБА № 26 за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Куклен

НАРЕДБА № 27 за ползване на пасища и мери – общинска собственост

НАРЕДБА № 28 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в регистър в община Куклен

НАРЕДБА № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Куклен

НАРЕДБА № 30 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Куклен и издаване на сертификати клас В

НАРЕДБА № 31 за реда за получаване и управление на дарения от община Куклен

НАРЕДБА № 32 за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на община Куклен

НАРЕДБА № 33 за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Куклен

Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Куклен

Правилник еднократни помощи

Правилник за осигуряване на финансова помощ от община Куклен на семейства и лица, живеещи на семейни начала, страдащи от репродуктивни проблеми, за процедури и дейности по асистирана репродукция

Отчет за работата на Общински съвет Куклен и Постоянните комисии

Отчет за работата на ОбС и ПК за 2023 г.

Отчети за изпълнение на решенията на Общински съвет Куклен
Отменени актове