ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 40467.9.611, местност „Хайва чешма“, землище гр. Куклен

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.9.611, масив  9 , местност „Хайва чешма ” з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно...