ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 022043 с начин на трайно ползване-друг жилищен терен, местност „Бяла черква“, землище на с. Добралък, община Куклен

Съобщаваме Ви, че е постъпил проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – на поземлен имот 022043 с НТП – друг жилищен терен, местност „Бяла черква“, землище с. Добралък. В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание...