Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение (ИП): „Силоз за...

ПУП-Парцеларен план за обект:”Нов кабел 1kV за външно ел. захранване на „Еднофамилна двуетажна жилищна сграда’ в УПИ II-016071-жил.застр. /ПИ с идент. по КК 40467.16.112/, масив 16, местност „Кайнаклъка” землищe на гр. Куклен, община Куклен”.

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 218 от 29.01.2021 г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект:”Нов кабел 1kV за външно ел. захранване на   „Еднофамилна...

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПР/, за част от кв.32 на УПИ VII- 313 по регулационния план на с. Гълъбово, община Куклен.

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №228 на ОБС Куклен, взето с Протокол №25 от 29.01.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията дава съгласие...