Eднократнa годишна финансова подкрепа за пенсионерите с ниски пенсии

Със Закона за държавния бюджет на Република България е определено, че през 2021 г. гражданите в България, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв. включително, ще получат еднократно годишна...

Проект за ПУП- ПР на ПИ  022043 , масив 22 , местност „Бяла черква ” з-ще с. Добралък

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПР / Подробен Устройствен План – План за Регулация / на ПИ  022043, масив 22 , местност „Бяла черква ” з-ще с. Добралък за урегулиране на имота с цел образуване на 6  бр. урегулирани поземлени имоти  за „Жилищно...