ПУП-ПРЗ за поземлен имот №160027, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Кушла”, з-ще с. Руен

Съобщаваме Ви, че е постъпил проект за изработване на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) с цел промяна предназначението за „Жилищно строителство” за поземлен имот №160027, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Кушла”, з-ще с. Руен,...

Публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец ТК, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 40467.1.398, м-т “Орта хан“ гр. Куклен, община Куклен,...