Парцеларен план за обект: „„Нов кабел 1kV за външно ел. захранване на „Сервиз за ремонт на селскостопанска техника и агроаптека” в  УПИ 010382- сервиз за ремонт на селскостопанска техника и агроаптека /ПИ с ИД 40467.10.382 по КК/, местност „Света Петка”, землище на гр.Куклен

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 291 от 28.05.2021г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „„Нов кабел 1kV за външно ел. захранване на „Сервиз за...

Проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване ”на поземлени  имоти: №40.100,40.103 и 40.629 , местност „ Терасите и Вриш” в землището на  гр. Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №301 на ОБС Куклен , взето с протокол  №29 от 28.05.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника ” на поземлен  имот с идентификатор : №40467.8.299 , местност „Кавака” в землището на гр. Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №300 на ОБС Куклен , взето с протокол  №29 от 28.05.2021г.,  на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

Проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Складова и търговска дейност-склад и търговия на дърва и строителни материали ” на поземлен  имот с идентификатор : №40467.1.451 , местност „Орта хан” в землището на гр. Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №299 на ОБС Куклен , взето с протокол  №29 от 28.05.2021г.,  на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...