По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за изменение на ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на УПИ IV, V, VI, кв. 111  е одобрен със Заповед № 335/ 19.05.2021 г. В 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо, пряко...

ПУП- ПРЗ на ПИ 40467.10.503, м-ст. „Св. Петка“, з-ще гр. Куклен

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.10.503, масив  10, местност „Св. Петка ” з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Складове за...