ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

График на социален работник към Агенция за социално подпомагане

   ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ В КМЕТСТВО ГР.КУКЛЕН  НА СОЦИАЛНИЯ  РАБОТНИК-Г-ЖА МАРИЯ АТАНАСОВА ДАТИ: 7,8,11,13,14,15,18,21,25,27,29.09.2023 год. ОТ  09:00  до  17:30 часа Извън посочените в графика дни заявления-декларации се приемат:  1.В Дирекция...

повече информация

Пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи с препарат „Матерцид Микро” на 12.09.2023 г.

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че на дата 12.09.2023 г. /вторник/ от 18:00 ч. ще се извърши пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи с препарат ”Матерцид Микро” на зелените площи на територията на  гр. Куклен. Информираме Ви, че обработените площи са с карантинен...

повече информация

Проект РЕГЕНЕРАЦИЯ

Проектът РЕГЕНЕРАЦИЯ изследва и стимулира природно базираните решения в индустриални територии Инициативата започва със серия от изследователски разходки, професионален форум и ще завърши с пилотна услуга, демонстрираща на практика потенциала на кръговата икономика в...

повече информация

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския сюъз на община Куклен за 2022 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЮЪЗ НА ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА 2022 г.   На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за...

повече информация

Конкурс за възлагане на дейности по маркиране на насаждения предвидени за сеч и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти включени в обект №2301

Заповед 575/01.09.2023 г. за откриване на процедура Документация Таксиционни описания Обновено на 19.09.2023 г. Заповед 610 от 19.09.2023 Протокол

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

 На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение  Склад за селскостопанска продукция и селскостопанска...

повече информация

Подбор на служители по проект  „Грижа в дома в Община Куклен “

Проект № BG05SFPR002-2.001-0227-С01 „Грижа в дома в община Куклен“ Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ О Б Я В А за подбор на служители по проект  „Грижа в дома в Община Куклен “ с рег....

повече информация