ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи на зелените площи на територията на гр. Куклен

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че на дата 22.07.2021г. /четвъртък/ от 19:00 ч. ще се извърши пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи с препарат "Мастерцид Микро" на парковете, териториите на ДГ "Приятели", Детска ясла и други зелени площи на територията на гр....

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на хидромелиоративно съоръжение - система за...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение (ИП) "Извършване на...

повече информация

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за изменение на ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на УПИ IV, V, VI, кв. 111  е одобрен със Заповед № 335/ 19.05.2021 г. В 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо, пряко...

повече информация

ПУП- ПРЗ на ПИ 40467.10.503, м-ст. „Св. Петка“, з-ще гр. Куклен

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.10.503, масив  10, местност „Св. Петка ” з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Складове за...

повече информация

Тестване на електронното гласуване с пробна машина в община Куклен

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че на 08.07.2021 г. от 18.00 ч. до 19.00 ч., ще имате възможност за пробно гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване, предоставено от РИК Пловдив област. Устройството за пробно гласуване ще бъде разположено пред...

повече информация