ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Протестни действия на превозвачите и прекъсване на превозите на пътници на 25.11.2020

На 25.11.2020 от 9:00 до 11:00 часа ще се проведе протест на автобусните превозвачи. Поради тази причина ще бъде преустановен общественият превоз на пътници по редовните автобусни линии от републиканската, областна, междуобластна и общински транспортни схеми...

повече информация

Проект на план-сметка за таксата за битови отпадъци за 2021 г.

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 10 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Куклен, е открито производството по приемане на План-сметка за годишния размер на...

повече информация

Oткрит обществен достъп до информация за инвестиционно предложение

На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение "Изграждане на търговски център с...

повече информация

Временно се отменят приемните дни за граждани на отдел „Устройство на територията и строителство”

Уважаеми съграждани, Във връзка с поставяне под карантина на част от служителите в отдел „Устройство на територията и строителство” за срок от 14 дни – от 09.11.2020 г. до 22.11.2020 г., Ви уведомяваме, че се отменят приемните дни за граждани на отдела – вторник и...

повече информация

Съобщение във връзка с гроздоберната кампания през 2020 г.

Уважаеми граждани на Община Куклен, Във връзка с гроздоберната кампания 2020 г., Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2020 г. Същите...

повече информация

Продажба на стояща дървесина на корен от териториалния обхват на дейност на Община Куклен, включена в ОБЕКТ № 2004 с подотдели: 206 „з“, 206 „и“, 206 „к“

Заповед №847 от 06.11.2020 г. за откриване на тръжна процедура. Документация Протокол Заповед класиране

повече информация