ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Стартира строителството на ново футболно игрище в Куклен

Община Куклен е бенефициент по административен договор №BG06RDNP001-19.139-0002-C02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските...

повече информация

Стартира строителството на нова детска площадка в Куклен

Община Куклен е бенефициент по административен договор №BG06RDNP001-19.139-0001-C01/08.12.2021г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за...

повече информация

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет 2024 г. на Община Куклен

ПОКАНА за публично обсъждане на проекта на бюджет 2024 г. на Община Куклен Кметът на Община Куклен – Мария Белчева, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани  местната общност на 26 януари 2024 г. /петък/ от 16.00 часа в заседателната зала,...

повече информация

Проект на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на община Куклен по показател ФПЧ10 с План за действие за периода 2021 – 2024 г.“

Община Куклен предоставя възможност на всички заинтересовани лица в законоустановения срок от 14 дни, да направят своите писмени предложения или възражения по проект: "Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на община Куклен по...

повече информация

Община Куклен напомня на собствениците на домашни кучета …

Уважаеми съграждани, Община Куклен напомня на собствениците на домашни кучета, че съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за местните данъци и такси, следва всеки собственик да регистрира своя домашен любимец и да заплати такса в Общинска...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение ”Модернизация и реконструкция на действащото Депо за...

повече информация