Покана до политическите партии за консултации за определяне състава на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в община Куклен

Покана до политическите партии за консултации за определяне състава на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в община Куклен

Определяне на лица които да приемат заявки за транспорт за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Заповед 789 от 25.10.2021 г. на Кмета на община Куклен за определяне на лица които да приемат заявки за транспорт за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение (ИП)...